46976. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a természetes faerezéshez hasonló mintázott linoleum és hasonló födőmasszalemezek előállítására

Megjelent 1909. évi november iiö 10-cii. .•MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46976. szám. Xl/fif. OSZTÁLY­Eljárás a természetes faerezéshez hasonlóan mintázott linóleum- és hasonló födőmasszalemezek előállítására. GERMANIA LINOLEUM-WERKE A.-G. CÉG BIETIGHEIMBEN. A bejelentés napja 1909 január hó 5-ike Elsőbbsége 1907 november hó 11-ike. Az egész tömegében faerezésszerűen min­tázott, linoleummasszából álló födőmassza­darabok előállítására eddig ismeretes eljár rásoknál a linoleumkalanderen először szem­csés, különböző színű födőmasszából álló kihengerelt lemezeket kellett előállítani, melyeket itömb gyanánt egymásra rétegez­tek, mimellett az egymásra fektetett le­mezek metszési fölületei faerezésszerű min­tát mutattak. Ez az erezés azonban nem bír tökéletesen természetes külsővel, mert az egyes vonalak csaknem egyenesek és egy­máshoz párhuzamosak. Ez azáltal sem lett sokkal jobb, hogy a lemezeket rendszerte­lenül rétegezték egymás fölé vagy teker­cselték, minthogy az erezések, a kalande­ren kihengerelt lemezeknek megfelelően, egymáshoz mindig párhuzamosan feküdtek. Jelen találmány tárgya tökéletesen ter­mészethű faerezés előállítására szolgáló el­járás, mely erezésnél az erek teljesen egyen­lőtlenül futnak és ía fában lévő bütyköket és magokat hűen 'visszaadják. Az eljárás a; következőkben áll: A kalanderen különböző1 iszímű, szemcsés anyagból előállított lemezek használata he­lyett az összekevert tésztaszerű linóleum­masszából — azon ismert állapotban, mint amelyben ez a massza a keverőgépet' el­hagyja — lepényszerű darabokat egy utó­lag gyönge nyomás mellett sajtolt tészta­masszává egymásra fektetünk. Az erezés elérésére a linoleummasszát két vagy több különböző színben félkész állapotban (az előkeverőgépből való eltávozás után) he­lyezzük a fönt említett keverőgépbe. A li­noleumlepényeket egyenként egyszínű, de mindegyiket más és más színű tésztaanyag­ból is készíthetjük, mely esetben más és más egyszínű lepényeket helyezünk egy­másra, ezeket kis nyomással sajtoljuk és azután lemezekre vágjuk. A közvetlenül a keverőgépből vett lepé­nyek használata folytán, e lepények mind­két oldalukon oly érdes fölülettel bírnak, hogy a sajtolásnál egymással bensően egye­sülnek. Minthogy továbbá a lepények vas­tagsága egyáltalán tökéletesen szabályta­lan, ennélfogva a masszának lemezekre való vágásánál rendkívül finom erezést kapunk, mely a lepények szabálytalan vastagságá­nak és alakjának megfelelő szabálytalansá­gokkal bír, valamint a fa természetes ere­zéséhez tökéletesen hasonló. A lepényeknek a sajtolásnál bekövetkező benső egyesülése következtében a lepények

Next

/
Thumbnails
Contents