46966. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fűrészkeret olvadást kilengethető szorítóhengerei számára

Megjelent 1909. évi november hó l()-én. MAGY. KIR. SZABADALMI WB HIVATAL SZABADALMILEIRAS 46966. szám. VII I/c. OSZTÁLY. Hajtóberendezés fürészkeretek oldalvást kilengethető szorítóhengerei számára. TENOW ADOLF JULIUS MÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1909 március hó 15-ike. Fűrészkereteknél ismeretes a tápláló ké­szülék szoritó hengereinek oly elrende­zése, melynél egy fatörzsnek készre vá­gása után azok szabadon az alattuk lévő ütközőkre esnek, melyek a szorító henge­reket az alsó tulajdonkép eni tápláló henge­rektől oly távolságban tartják, mely a fa­törzsek fölső vége szokásos keresztmetsze­tének megfelel. Ezáltal lehetővé válik a törzseknek a szorító és tápláló hengerek közé való bevezetése, anélkül, hogy a szo­rító hengereket külön emelnünk kellene. Ismeretes továbbá a keretek szorító- és tápláló hengereinek a keret állványzatán oldalt kilengethető módon való elrende­zése oly célból, hogy a fűrészpengék egész hosszukban hozzáférhetők legyenek, ami ezek esetleges kicserélésénél is előnyös. Jelen találmány fűrészkeretek ilynemű hen­gerei számára szolgáló hajtó berendezésre vonatkozik, mely a hengerek hajtása mel­lett azok egyidejű könnyű kilengetését, valamint a szorító hengerek emelését és sülyesztését. is lehetővé teszi. A találmány­beli berendezést lényegileg az jellemzi, hogy a keret állványzatnak egyik vagy mindkét oldalán függélyes tengely van ágyazva, mely rajta eltolhatóan megerősí­tett és forgása közben magával vitt hajtó­kerekek, előnyösen kúpkerekek, útján for­gatja a hengereket. Ez a függélyes ten­gely, mely vagy csak a tápláló hengere­ket, vagy, ami még előnyösebb, ezekkel együtt a szorító hengereket is forgatja, egyúttal a hengerek oldalirányú kilengeté­sének forgási tengelyét is képezi. A mellékelt rajz a berendezésnek egy példaképeni foganatosítási alakját tünteti föl, és pedig az 1. ábra egy szorító hengerrel ellátott fű­részkeret elölnézete, a 2. ábra ennek fölülnézete, a 3. és 4. ábrák pedig két hengerrel bíró fűrészkeretnek megfelelő nézetei. Az 1. ábrán (a) a keretáll.ványzat, (b) a hajtott tápláló henger, (c) a szorító henger, (d) a hajtó tengely, mely alkalmas módon hajtatik és alul a keretállványzat (e) ha­ránttartójában, fölül pedig az állványzaton alkalmazott (f) karban van ágyazva. Mi­ként az a 2. ábrából kitűnik, a föltüntetett példaképeni foganatosítási alaknál a fű­részkeret a hengerek kettős elrendezésé­nek megfelelőleg két ily (d) tengellyel hír. Mindegyik (d) tengelyre el nem forgatha­tóan egy-egy (g) hüvely van rátolva, me­lyen (h) kúpkerék van kiképezve. A (h) kúpkerék egy vele azonos (i) kúpkerékkel

Next

/
Thumbnails
Contents