46916. lajstromszámú szabadalom • Fűtőkályhává és sütőkemencévé kiképzett takaréktűzhely

Megjelent 1909. évi október hó 29-én. MAGY. KIR. SZABADALMI e9H HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46916. szám. Il/h. OSZTÁLY. Fűtő kályhává és sütő kemencévé kiképezett takaréktűzhely. KATÓ ISTVÁN URADALMI ÉPÍTÉSZ TÓTMEGYEREN ÉS WINTER PÉTER KŐMŰVESMESTER BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 február hó 26-ika. Kisebb háztartások számára, melyeknél a takaréktűzhelyet akár helyszűke miatt, akár pedig a tűzhely melegének fűtési célokra való kihasználása céljából a lakó­szobában állítják fel, javaslatba hoztak már oly takaréktűzhelyeket, melyek a főzőlap fölé szerelt, elzárható fémszekrény segélyé­vel fűtőkályhává vannak kiképezve. Az eddigi ily tűzhelyeknél azonban az emlí­tett szekrény, mely a főzésnél képződő párák fölfogására és átmelegedés után, a fűtő hő kisugároztatására szolgál, nem fe­lelt meg rendeltetésének, amennyiben az a tüzelés megszüntetése után hamar kihűlt ós így a fűtés szempontjából alig nyújtott va­lami előnyt. A jelen találmány szerint már most ezen hátrányt azáltal szüntetjük meg, hogy a főzőlap fölé szerelt szekrényben több, en­nek falaitól légrétegek segélyével elkülöní­tett, hőtartó anyagból készített fűtőlapot rendezünk el, melyek cserépkályha módjára áttüzesedvén és hőjüket a szekrény falaival is közölve a tüzelés megszüntetése után is hosszú ideig tartanak meleget. A mellékelt rajzban a találmány tárgya mint burkolt ós falazott tűzhely egy foga­natosítása alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a takaréktűzhelynek elülnézete. A 2. ábra metszet az 1. ábrának II—II vo­nalai szerint. A 3. és 4. ábrák metszetek a 2. ábrának III—III, ill. IV—IV vonalai szerint. A falazott (1) takaréktűzhely (1. ábra), mely a szokásos (2) tüzelőajtóval és a (3) hamutérajtóval van ellátva, a (4) főzőlap (2. ábra) fölé terjedő (5) szekrényben foly­tatódik, mely a főzőlap fölött a (6) főző­kamrát alkotja. Ez utóbbi az (5) szekrény mellső falának megfelelő vezetékeiben föl- és alátolható (7) ajtóval a főzés közben teljesen elzár­ható úgy, hogy a főzésnél keletkező párák a (6) kamrából ki nem tódulhatnak, hanem kénytelenek a (6) kamrán végig vezetett, lyukasztott falú (8) csőbe és ezen át a (9) huzamcsatornába áramolni. A (8) cső a benne elrendezett (16) szelep segélyével (a. ábra) szükség esetén elzárható, hogy a meleg a (6) kamrában visszatartassék. Hogy a fűtőhatás lehetőleg tartós és erős legyen, a (4) főzőlap fölött (2. ábra), az (5) szekrény belső falfölületeitől bizonyos tá­volságban, a chamotteből vagy más hőtartó anyagból készített (10) fűtőlapok vannak elrendezve, melyek a főzőkamrát a 4. áb-

Next

/
Thumbnails
Contents