46912. lajstromszámú szabadalom • Tagozott kazán

Megjelent 1909. évi október hó «9-én. MAGY. gg|| KIR. SZABADALMI jjjlö HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46912. szám, V/e/a. OSZTÁLY. Tagozott kazán. GROTH JÁNOS RAKTÁRNOK HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1909 március hó 5-ike. A tagozott kazánok üzeméhez való tüzelő­anyag annyira különféle és sok esetben oly tökéletlenül ég el. hogy az éghető gázok nagy része elégetlenül jut a kéménybe. Ez a hátrány legtöbbnyire arra vezetendő vissza, hogy az egész rostélyfölületre szét­terített tüzelőanyag az előnyös elégéshez szükséges levegőnek nem enged ele­gendő átáramlást. Ezen hátrány elkerülésére a jelen talál­mány értelmében a két oldalt kiszélesített rostélynak legkülső rostélyrúdjai fölött az elégési térbe benyúló kiugrások rendeztet­nek el, melyek a rostélyfölület fölé hajló és az elégési levegő vezetésére való fölü­letekkel bírnak, melyeknek bajlása cseké­lyebb, mint a tüzelőanyag rézsűjének haj­lásszöge. A töltő garaton át utána hulló tüzelő anyag tehát a garatnak a kiugrások alatt keletkező kiszélesedésében csak az anyagrézsühajlásszögének megfelelően fog a rostélyfölületen szétterülni, vagyis a rostélyfölületet nem fogja legkülső részéig elfödni úgy, hogy a kiugrások és a rézsü­hajlásszög hajlásában rézsút álló tüzelő­anyaghalmaz között csatornák keletkeznek, melyek a legkülső födetlen, vagy csak részben födött rostélyrúdhasítékok között átáramló levegő számára szabad utat biz­tosítanak. A csatolt rajz 1. ábráján a tagozott ka­zán oly példája van föltüntetve, melynél az elégési gázok az (a) rostélyrudakon nyugvó tüzelőanyagon átáramolva fölülről lefelé a (b) füstcsatornákon át a (c) gyűjtő csator­nákba és a kéménybe vonulnak. A két (d) kiugrás az elégési térbe nyúlik be, miáltal elérjük, hogy az (e) töltőgaraton beada­golt tüzelőanyag a legkülső (dl, dl) ki­ugrások hatása alatt az (a) rostélyokon körülbelül a 4. ábrán látható alakban szét­terül úgy, hogy a levegő nem csak a tüzelőanyaggal födött (al) hasítékokon, ha­nem a szélső, részben szabad (a2) hasíté­kokon is átvonul. Az (a) rostélyhasítékokon átvonuló elégési levegőnek csak igen alacsony, lazán fekvő tüzelőanyagrétegen kell átvonulnia úgy, hogy a rostély fölött a szilárd tüzelőanyag elégetésében nem vesz erősen részt, hanem a (d) kiugrások és a tüzelőanyagréteg kö­zött keletkező terek között az izzó anyag­réteg fölött vonul el, mikor is melegkisu­gárzás által erősen fölhevíttetik, (dl)-nél ez az elégési levegő szekundér elégetés cél­jából belép a tüzelőanyagba, a hol körül-

Next

/
Thumbnails
Contents