46900. lajstromszámú szabadalom • Szűrők sörfőzők számára

Megjelent 1909. évi október hó 29-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS (fái .rrfffi /mz-Szurok sörfőzők számára. DEUTSCHE CONSERVIERUNGSGESELLSCHAFT FÜR NAHRUNGS­UND GENUSSMITTEL M. B. H. CÉG BERLINREN. A bejelentés napja 1908 november hó 5-ike. A találmány tárgya sörfőzők számára való szurok, mely az eddig ismert sörfőző­szurokkal szemben azzal az előnnyel bír, hogy igen jól folyik, megmerevedés után nem válik törékennyé, a sörnek nem ad kellemetlen ízt és igen jól tapad a fán és a sörfőzőkben használatos edényeken, mint vas- és cementtartányokon és más effélé­ken. A találmány lényegileg a tápszerek kon­zerválására már eddig is használt, gyantá­ból, parafinból és besűrített lenolajból álló elegynek alkalmazásában áll, melynek százalékos össztétele és speciális előállítási módja azonban az új célnak megfelelően van megválasztva. A sörfőzőszurok előállítása akképen tör­ténhet, hogy kb. 50 százalék gyantát, 38 százalék parafint és 12 százalék besűrí­tett lenolajat összeolvasztunk. E célból előnyösen úgy járunk el, hogy először az olajat magát egyedül besűrítjük, hidegen kaucsukszerű masszává és besűrítéis közben az olajon a firniszkészítésnél ismert mó­don levegőt bocsátunk keresztül. Még előnyösebb, ha az anyagoknak a fönt említett arányokban való elegyítése után, ezen elegyet még tovább melegítjük, mi­mellett ajánlatos, azon még levegőt ke­resztülfúvatni. Ezen kezelési módnál az elegyedés rendkívül benső lesz és további besűrűsödés megy végbe, míg a lenolaj hir­telen megmerevedése el van hárítva; a meg­merevedés tudvalevőleg akkor következik be, ha a lenolajnak magában való besűrítése egy kritikus ponton túlhajtatott, míg más­részt a lenolaj besűrítése parafin és más­efféle jelenlétében egyátalában nem lehet­séges. Az ilyen módon előállított termék nagyon szilárd, amellett azonban mégis annyira simulékony, hogy hordók vagy más effélék bevonására kevesebb szükséges be­lőle az eddig használt szurokmassza felé­nél. Egyébként az új szurok tartósabb is, mint az eddig használt szurok. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gyantából, páráimból és kaucsuksze­rűen besűrített lenolajból álló elegy al­kalmazása a sörfőzőkben használt edé­nyek belső falazatának bevonására. 2. Eljárás az 1. igény szerinti elegy előállí­tására, jellemezve azáltal, hogy először a lenolajat magát levegő keresztülve-

Next

/
Thumbnails
Contents