46875. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági retesz

Megjelent 1909. évi október hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 46875. szám. VIII/d. OSZTÁLY­Biztonsági retesz. LA CONTINENTALE FIXATOR CÉG PÁRISBAN. A bejelentés napja 1909 február hó 26-ika. A jelen találmány tárgya biztonsági re­tesz, mely azáltal tűnik ki, hogy annak \el­mozgatása csakis a működtetésre szolgáló szerkezeti elem (gomb, gyűrű stb.) segé­lyével és pedig kéizzel eszközölhető, míg a retesznek más része felöli elmozgatása teljesen lehetetlenné van téve. A retesz abból az állásból, melybe egyszer hozatott, sem erős rázkódtatások folytán, sem ál­kulccsal való nyitogatás segélyével ki nem hozható, kézzel azonban igen könnyen ke­zelhető, ami különösen a nagy, függélyes reteszeknél előnyös, melyek eddigelé hasz­nálatos foganatosításaikban csak nehezen működtethetők. Csupán ezen kényelmetlen, nehéz, működtethetés nyújtott eddigelé biz­tonságot a retesz átváltása ellenében, amennyiben az elmozgás nehézsége meg­akadályozta azt, hogy a retesz saját súlyá­nál fogva visszaessék. A mellékelt rajzban a találmány tárgya két foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alaknak hosszmetszete; a 2. ábra fölülnézete; a 3. ábra egy másik foganatosítási alaknak részben oldalnézete, részben hossizmetszete; a 4. ábra annak fölülnézete. A retesznek helytálló részét az (1) le­mez (2. ábra) alkotja, mely a fölerősítésre szolgáló (2) fülekkel és a csőalakú (3) rész­szel van ellátva. A tulajdonképeni retesz három, egymással mereven összekötött rész­ből, nevezetesen a (4, 6) nyelvekből (1. ábra) és a középső (5) rúdból áll. Az (5) középrúdon két (7, 8) kúp van kiképezve, melyeknek mindegyikét egy-egy (9, 10) go­lyókból álló koszorú veszi körül, melyeket a (11, 12) rugók rögzítenek helyzetükben. A kikapcsolásra szolgáló (13) cső a (14) gom­bot hordja, mely a (3) csőben kiképezett (15) hasítékban jár. A (13) csőben kiképe­zett (16, 17) hasítékok a (3) csőnek belső fala és a (7, 8) kúpok közé foglalt golyók fölvételére szolgálnak. A retesz működése a következő: A normális állásban lehetetlen a reteszt a (4) vagy (6) nyelv felől, akár lökés, akár húzás segélyével mozgásba hozni, mert, ha a reteszt a (18) nyíl irányában akarjuk el­mozgatni, akkor a (9) golyóknak egy része a (7) kúp és a (3) cső közé szorul, míg, ha az ellenkező irányban, vagyis a (18) nyíl irányában kíséreljük meg az elmozgatást, akkor a (10) golyóknak egy része a (8) kúp és a (3) cső közé szorul. Hogy tehát a reteszt tényleg kinyithassuk,

Next

/
Thumbnails
Contents