46856. lajstromszámú szabadalom • Lehúzóberendezés harántlécekkel megarakott szállítószalagokhoz

Megjelent 1909. évi október lió 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46856. szám. v/f. OSZTÁLY. Lehúzóberendezés harántlécekkel megrakott szállítószalagokhoz. J. POHLIG A.-G. CÉG KÖLN-ZOLLSTOCKBAN ÉS KIRCHHOFF PÁL ÁLLAMI ÉPÍTŐMESTER KÖLNBEN. A bejelentés napja 1909 március hó 20-ika Elsőbbsége 1908 március hó 12-ike. Oly szállító szalagok, melyek a szállí­tandó anyag tökéletesebb továbbítására a mozgásirányra merőleges harántlécekkel vannak ellátva, nem voltak eddig oly be­rendezések alkalmazva, melyek segélyével a szállítandó anyagot a szállítási pálya bár­mely tetszőleges pontján le lehetett volna lökni. Sima szállító szalagoknál a lelökést lehúzó bádogok eszközlik, melyek szorosan a szalag fölött vannak elrendezve és ter­mészetesen nem alkalmazhatók, ha a sza­lagon magasabb harántlécek vannak elren­dezve. Megkisérlették ugyan, hogy az ily szalagokról tetszőleges ponton történő lera­kódását azáltal tegyék lehetővé, hogy a szalagot kis távolságban egymástól nyílá­sokkal látták el, melyek a szállító pálya beállítható pontjain, megfelelő ütköző be­rendezés segélyével nyithatók, de ennél az elrendezésnél a szállító szalag bonyolódott szerkezete mellett az üzembiztonság igen csekély. Találmányunk azt a föladatot, hogy a szállítandó anyagot oly szállító szalagokról, melyek harántlécekkel vannak ellátva, egy­szerű módon lehessen lehúzni, következően oldja meg. Valamely lehúzótag és a szállító szalag között oly relatív mozgást idézünk elő, mely ama mozgásnak felel meg, mely akkor állna be, mikor a szállító szalag mozdulatlan ál­lásánál a lehúzó tag a szalag fölött haránt irányban mozogna. Az 1. ábra a föntnevezett célra szolgáló be­rendezés foganatosítási alakját alaprajzban ábrázolja, a 2. ábra pedig ugyanazon berendezés ol­dalnézete, a 3. ábra, mely a mozgás lefolyását szem­léltő diagramm. A 3. ábrán a (vl) hosszúság a szállító­szalag sebességét jelöli, a (v2) hosszúság a lehúzó berendezésnek a szalag mozgásirá­nyára harántirányú sebességét; ezek meg­határozzák a (v3) hosszúságot, mely a le­húzó berendezésnek a szalag mozgásának irányára merőleges sebességet ábrázolja. A (b) korongokon végtelen szalag (sza­lag vagy lánc) fut, mely egymástól meg­felelő távolságban (c) harántlécekkel van ellátva. Ezek valamivel keskenyebbek, mint a (d) szállító szalagon alkalmazott haránt­léceknek egymástól való távolsága. Ha a viszonyokat a 3. ábrán megrajzolt sebesség diagrammnak megfelelően választjuk, akkor a lehúzó szalag minden pontja a szállító

Next

/
Thumbnails
Contents