46795. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szállítókészülékek működtetésére

Megjelent 1909. évi október Jbtó 525 -én. MAGV ^ KIR. SZABADALMI |Bb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46795. szám. V/f. OSZTÁLY. Berendezés szállítókészülékek működtetésére. ÖSTERREICHISCHE DAMPF-TURBINEN GESELLSCHAFT CÉG BRÜNNREN. A bejelentés napja 1908 junius hó 3-ika. Ismeretes már egy módszer gőz- vagy gázturbinák által elektromos közbeeső közeg révén hajtott szállítógépek megindítására, mely abban áll, hogy a megindításnál a turbina teljesítményét a további fokozatok­hoz való friss gőz hozzávezetése által át­menetileg növeljük, mi mellett a friss gőzt magában véve ismeretes forgószelep útján vezetjük be. Ezen ismeretes módszer abban áll, hogy pl. (1. 1. ábra) a forgószeleppel ellátott (T) turbina (W) váltakozó áramú generátorral van összekapcsolva és az utóbbi által fejlesztett váltakozó áramot az (L) vezetékeken ke­resztül a szállítóakna közelében fölállított ÍS) szinkronmótorhoz vezetjük. Ezen mótor az ugyanazon tengelyen alkalmazott (G) egyenáramú dinamót hajtja, mely az (F) szállítógép (M) egyenáram motorjainak haj­tására szükséges egyenáramot szolgáltatja. Habár ezzel a módszerrelel is érjük azt, hogy a gőzturbina olyan gazdaságos gőz­elhasználással működik, amilyen a közepes terhelésnek megfelel, mindazonáltal a friss gőz hozzávezetése mindig bizonyos meleg­veszteséggel van összekötve úgy, hogy célszerűnek látszik, a hozzávezetési perió­dusokat lehetőleg korlátozni és azonfölül a forgási számot megközelítőleg állandónak tartani. | Ezen célra szolgál a jelen találmány tárgyát tevő berendezés szállítókészülékek működtetésére, amellyel a turbina forgósze­lepének nyílásán át föllépő veszteségek kor­látoztatnak. A rajz 2. ábrájának megfelelően a (T) turbinával két (W és G) generátor van kapcsolatban. A (W) generátor emellett a majdnem állandó terhelést képező mellék­üzemek számára szolgál, melyekre annak energiája közvetlenül vagy közvetve átvi­tetik. A szállítás számára szolgáló (G) gene­rátor tetszőleges kapcsolás segélyével az (M) egyenáram-motorhoz kapcsoltatik, mely utóbbi az (F) szállítódobot közvetlenül hajtja. Természetes, hogy úgy a (W) generátor, mint a (G) generátor további alrészekből állhat. Ezen berendezés a következő előnyöket nyújtja: 1. gazdaságos gőzelhasználást, mert a hozzávezetési periodusok korlátozva van­nak és 2. állandóbb fordulatszámot, mert a terhelés ingadozásai redukáltatnak, továbbá

Next

/
Thumbnails
Contents