46759. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék fémcsövek, rudak és hasonlók előállítására

Megjelent 1909. évi október hé 21-én. MAGTc. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46759. szám. XIl/e. OSZTÁLY. Eljárás és készülék fémcsövek, rudak és hasonlók előállítására. TUBES LIMITED CÉG BIRMINGHAMBEN. A bejelentés napja 1908 január hó 28-ika. Jelen találmány fémcsöveknek, rudaknak vagy hasonlóknak a szakaszos hengerlőel­járás szerint való automatikus előállítására vonatkozik. Az eddigelé ismeretes hasonló eljárásoknál a kihúzandó munkadarabot, valamint a tövist a hozzátartozó rúddal együtt meglehetős hosszú úton ide és oda mozgatják, mimellett a munkadarabot csak az egyik mozgásirányban hengerelik, míg az ellentétes mozgásirányban a munkada­rabot a munkahelyzetbe visszamozgatják, ha a szakaszosan hengerlő hengerek kisebb sugarú részei egymással szemben feksze­nek. Vagy pedig a hengereket mozgatják a köpennyel együtt ide és oda, míg a munkadarabot hozzávezetése céljából for­gatják. Ezeknéf az eljárásoknál tehát aránylag hosszú időközök alatt a fém nem munkál­tatik meg. Ennek következtében az a hát­rány lép föl, hogy a fémdarab lehűl, míg a tövis megmelegedik és meglágyul, miáltal a berendezés teljesítőképessége lényegesen csökken. Ezt a hátrányt azáltal igyekeztek kikü­szöbölni, hogy a munkadarabot egymásután több szakaszosan hengerlő hengerrel mun­kálták meg és a munkadarabnak, illetve a tövisnek a hengerek között való előremoz­gatását és forgatását kézzel vagy mecha­nikus berendezésekkel, mint például csa­varokkal végezték. A kézzel történő mozgatás és forgatás folytán a szakaszos hengerlő eljárásnál a kész termék előállításának gyorsasága és tisztasága tekintetében, a közönséges két­hengerű hengerművel szemben nem éret­nek el lényeges előnyök, mert az anyag egyenlő időközökben nem forgatható egyenlő szögekkel, hacsak a hengerek nem futnak lassan. Ebből következik, hogy a többhen­gerű gépek teljesítménye a munkadarabnak kézzel való mozgatása és forgatása mellett nem nagyobb a közönséges gépek munka­teljesítményénél, vagy pedig a többlettelje­sítmény a gyártmány jóságát csökkenti. Egy egyszerű csavarból álló iktatóberende­zés önmagában szintén nem használható, mert a munkadarab előretolását és forga­tását csak akkor szabad eszközölni, amikor a munkadarab megmunkálása szünetel, ami a jelen találmánynak fő jellemvonása, amennyiben a találmány értelmében a munkadarab automatikus és folytonos (azaz állandóan egyirányú) előretolása a henger­lési szünetekben történik. Eddigelé nem ismeretesek oly szakaszo­san hengerlő hengerművek, melyek az ösz-

Next

/
Thumbnails
Contents