46714. lajstromszámú szabadalom • Javítások járóművek továbbítására szolgáló berendezéseken

Megjelent 1909. évi október lió 15-én. MAG"*, KIR. SZABADALMI |Rb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46714. szám. V/d/2. OSZTÁLY­Javítások járóművek továbbítására szolgáló berendezéseken. LAKÉ CHRISTOPHER JOHN GYÁROS BR1DGEP0RTBAN. A bejelentés napja 1909 február hó 22 ike. Jelen taiálrtiány járóművek továbbítására szolgáló berendezésekre vonatkozik és egy­aránt alkalmazható vizi, szárazföldi és lég­járóművekre. A találmány főcélja a hajtóerő oly módon való kihasználása, hogy a járőmű elején keletkező légellenállást megszüntetve, a le­vegő a hajtóerő fokozásához hozzájáruljon. A levegőt a járómű előrészéről magas hőfokkal biró nagy nyomású hajtóközeg segítségével egy vagy több átvezető csa­torna szűkített részén átvezetjük, miközben a hajtóközeg a levegőt magával ragadja és a csatorna végén avval együtt eltávolodik. A hajtóközeggel való keveredés következ­tében a vezetőcsatornán való átáramlás alatt a levegő fölmelegedés közben kiter­jeszkedik. Jelen találmány értelmében ezen elvet vizi, szárazföldi és légjáróművekre egyaránt alkalmazzuk. A mellékelt rajzok a találmány tárgyát több példaképpeni kiviteli alakban tünte­tik föl. A találmány alapgondolata az 1—3. ábrákon legegyszerűbb alakjában egy léghajón alkalmazva, hosszmetszetben és oldal-, valamint elölnézetben van szem­léltetve. A (2) ballon belsejében az (t) csatorna van alkalmazva. (3) egy tetszőleges készü­lék, mely nagy nyomású és hőmérsékletű hajtóközeg fejlesztésére alkalmas. A fölhe­vített hajtóanyagot (4) vezetéken egy (5) fúvókacsoportba vezetjük, mely kevéssel az (1) csatorna legszűkebb keresztmetszete előtt van elrendezve. A fúvókából kiáramló hajtóközeg a járómű l elejéről a levegőt az (1) csatornán át ma­gával ragadja. Ennek következtében a járőmű elején légritkítás jön létre úgy, hogy a járómű hátulján uralkodó normális nyomás máris előre irányuló erőhatást idéz elő, mely a járóművet előre elmozdítani törek­szik. Az (1) csatorna hátulsó nyílásán ki­lépő levegő visszhatása a légritkítás okozta előrehajló tendenciát nagy mértékben fo­kozza, amihez még a levegőnek a hőfok emelkedése következtében beálló nagy expan­ziója is hozzájárul. A léghajó kormányzása a vízszintes (6) és a függélyes (7) kormánylapátokkal tör­ténik, melyeket a (8) csolnakból kezelhe­tünk. A 2. és 3. ábrán még a járóműnek szilárd talajon való továbbítására alkalmas (9) kerekek és a röpülést elősegítő (10) szár­nyak vannak föltüntetve. A 4., 5. és 6. ábrák egy jelen találmány

Next

/
Thumbnails
Contents