46659. lajstromszámú szabadalom • Hőmérsékletszabályozó

Megjelent 1909. évi október hó ll-éu< MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46659. szám. I I/ii. OSZTÁLY. Hőmérsékletszabályozó. SEGESVÁRY ERNŐ MÉRNÖK BRÉMÁBAN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 22-ike. A találmány tárgya önműködő íutési sze­lep, melynél folyadékkal töltött thermostat van alkalmazva. A találmány lényege abban áll, hogy a thermostatban levő folyadék kitágulása ál­tal egy alacsony forrpontú folyadék (éter), egy a meleget szállító anyag által fűtött és elzárt űrbe lesz nyomva, ahol gőzzé vá­lik és a dugattyú vagy más ismeretes ké­szülék segítségével a szelepet elzárja. A mellékelt rajzban egy ezen módszer szerint alacsony nyomású gőzfűtéshez ké­szült hőmérséklet-szabályozó van ábrázolva. Az 1. ábrán (a) a thermostatot a szeleppel összekötő cső, (b) a membránlemez, mely a szilárd (e) lemezzel a (d) ürt képezi, (e) a szelep csapója, (f) a rúgó, mely a szelepet nyitva tartja, (g) a szelepnek éterrel való megtöltésére szolgáló zárócsavar. A 2. ábra az éterrel töltött thermostatot mutatja, mely a fűtendő helyiségben lesz elhelyezve. Ha a thermostaton beállított hőmérsékletet a helyiség hőmérséklete túl­haladja, az éter kitágul és annak folytán egynehány csöppje a (d) űrbe szorul. Ezt az ürt a gőz fűti úgy, hogy a beszorított éter rögtön gőzzé válik. A folyadék hatal­mas térfogatnagyobbodáaa által, mely an­nak gőzzé válásánál beáll, a beszorított étercsöppek elegendők a membránlemez ki­hajlítására és a szelep zárására. A fűtendő helyiség hőmérsékletének le­szállásánál a kitágult folyadék összehúzódik és az a csőben visszamegy, az abba be­tóduló étergőz pedig kondenzálódik, minek folytán a rúgó a szelepet újból nyitja. A thermostat a működési hőmérséklet beállítására az (i) rúgóval kifeszített (h) membránlemezzel és a (k) szabályozó-csa­varral van ellátva. Hogy a szelep alacso­nyabb hőmérsékletnél működjön, a beállító­csavarral a membránlemez be lesz szorítva, miáltal már alacsonyabb hőmérsékletnél lép az éter a gőzfejlesztő űrbe. Oly készülékeknél, melyeknél éter kitágu­lási folyadéknak nem alkalmas, más folya­dék lesz kitágulási folyadéknak alkalmazva. A gőzt szolgáltató folyadék a kitágulási folyadéktól ez esetben egy membránlemez által lesz elkülönítve, mely a kitágulási fo­lyadék terjeszkedését a gőzt szolgáló fo­lyadékra továbbítja. SZABADALMI IGÉNY. Fűtéseknél a meleget adó anyag áramlá­sát önműködően elzáró hőmérsékletsza­bályozó készülék, melynél thermostatban elhelyezett folyadék tágulása van föl­használva, azáltal jellemezve, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents