46613. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet a váltakozó áramú kommutátoros gépek keféinél képződő szikrázás meggátlására

"Megjelent UH)9. évi szeptember hó 29-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jO? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46613. szám. VI l/g. OSZTÁLY. Szerkezet a váltakozóáramú kommutátoros gépek keféinél képződő' szikrázás meggátlására. DOINIKOFF WLADIM1R OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK KARLSRUHEBEN. \ bejelentés napjn 1908 február hó 20-ika Jelen találmány tárgya kommutátor köz­vetítésével működtetett váltakozó áramú gépek szikrázásának meggátlására szolgáló szerkezet, mely egyfázisú és többfázisú gépeknél egyaránt alkalmazható. Az eddig ismeretes, ilynemű szerkezetek egyikével sem sikerül azon rövidzárási ára­mokat megfelelő mértékben megszüntetni, melyek a kommutálás alkalmával egy és ugyanazon kefének csúcsai között kelet­keznek. Ezen áramok keletkezésének oka abban keresendő, hogy a kefe, szükség sze­rinti véges kiterjedésénél fogva, egyidejű­leg több oly kommutátorszeletet borít, me­lyek gyakran lényegesen különböző poten­tiáloknak felelnek meg. Kétpólusú rendszer­ben két kefével bíró, egyfázisú kommutá­toros gépeknél javaslatba hozták már a i kommutátor potentiálgörbéjét u. n. «fordító» pólusok segítségével akként átalakítani, hogy annak az egyes pillanatokban a kefe­helyekkel korrespondeáló részei laposak legyenek és így a kefe csúcsai között föl­lépő potentiálkülönbség lehetőleg csökken­tessék. Ezen fordító pólusokat részben úgy rendezték el, hogy magára az armaturate­kercselésre hassanak, részben azonban ak­ként is, hogy egy külön segédarmaturate­kercselésre hassanak, mely a tulajdonképeni armaturatekercselés és a kommutátor közé van kapcsolva és egy külön vasmagra le­het göngyölve. Azonban az összes eddig ismeretes ilynemű szerkezetek a szükséges kommutáló elektromótorikus erők induká­lása céljából nem az erőáramlásnak lükte­tését, hanem csak a dynamikai indukciót használják föl, ami azon hátránnyal jár, hogy az ily fordító polusok hatása az ar­matúra fordulatszámától függ, minek foly­tán csak bizonyos fordulatszámnál fog a potentiálgörgének megfelelő letompítása be­következni, tehát pl. az índítás alkalmá­val mindezen gépeknél erős szikrázás kép­ződik. Ezzel ellentétben a jelen találmány tárgya szerint nem csupán a dynamikai indukciót használjuk föl, hanem főleg az erőáramlás lüktetéséből eredő indukciót. Itt is egy, a főarmatura és a kommutátor közé kapcsolt segédarmaturát alkalmazunk és a kommu­táló pólusoknak egy rendszerét, mely a segédarmaturára hat; míg azonban eddig ezen pólusoknak tekercselései a főarmatura áramkörébe voltak kapcsolva, a jelen talál­mány szerint a kommutáló mezőnek te­kercselései a főarmaturatekercselés oly

Next

/
Thumbnails
Contents