46592. lajstromszámú szabadalom • Fúvóka folyékony tüzelőanyaggal táplált tüzelések számára

Megjelent 1909. évi szeptember lió 27-én . MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 46592- szám. II/c. OSZTÁLY­Fúvóka folyékony tüzelőanyaggal táplált tüzelések számára. SCHRAUBEN- UND SCHMIEDEWAARENFABRIKS-ACTIENGESELL­SCHAFT BREVILLIER & C° UND A. ÚRBAN & SÖHNE CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1909 február hó 11-ike. Jelen találmány folyékony tüzelőanyag­gal táplált tüzelések számára való fúvó­kára vonatkozik, melynél a tüzelőanyag­pori ctSZtítS'cl a nyomólevegő segélyével tör­ténik. A találmány tárgyát képező beren­dezés lehetővé teszi, hogy úgy a kilépő tü­zelőanyagnak az utóbbit porlasztó levegő­höz képest való mennyiség viszonyát sza­bályozhassuk, mint a fúvókából kilépő lég­kúp alkotójainak hajlását is gyorsan és köny­nyen változtathassuk, mimellett a beállítás pontosságát a kölcsönös beállítást megen­gedő részeken elrendezett vezetőbordák1 biz­tosítják. A mellékelt rajzon az 1. ábra a fúvóka hosszmetszete és a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti keresztmetszete. A fúvóka az (1) légbevezetőtestből áll, melybe (3)-nál a (2) olajbevezetőtest van becsavarva. Az (1). légbevezetőtest végébe i a (4) szájdarab van becsavarva és a (2) j olajbevezetőtest végére az (5) szájdarab I van fölcsavarva. A (12) ellencsavaranya ; a (4) szájdarab nem szándékolt elfordulá­sát megakadályozza. Az (5) száj darab külső fölülete a (4) szájdarab belső fölületéhez központos úgy, hogy a szájdarabok végein lévő kúpfölületek a szájdarabok megfe­lelő elforgatása által teljesen szorosan egy­máshoz szoríthatók, illetve a levegőt át­bocsátó keresztmetszet a. kívánt módon változtatható. Emellett a szükséges pontos vezetést az, (5) szájdarab kerületén elren­dezett (6) hosszbördák által érjük el, me­lyek a (4) szájdarab belső fölületén csúsz­nak. Az oiajkifolyás szabályozása :a kúpos (7) szelep segélyével történik, melyet a (8) szeleporsón ülő (9) kézikerékkel működte­tünk. Mint azt a rajz mutatja, a (9) kézi­kerék kerületén (10) drótspirálissal van el­látva, mely a meleg elvezetésére szolgál. A (8) szeleporsó is (11) hosszbordákkal van ellátva, melyek az olajbevezetőtest, illetve az (5) szájdarab belső oldalán csúsz­nak. A légkúpot egyszerűen azáltal változtat­juk, hogy a (4, 5) szájdarabot lecsavarjuk és oly száj darabokkal helyettesítjük, me­lyek központos kúpfölületei a kivánt haj­lású alkotókkal bírnak.

Next

/
Thumbnails
Contents