46566. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szelepes fúvóhangszereken több szelep egyidejű alkalmazásánál föllépő túl magas intonáció megakadályozására

Hegjeieiit 1909. évi szeptember hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 46566. szám. i'X/d. OSZTÁLY. Berendezés szelepes fúvóhangszereken több szelep egyidejű alkalmazásánál föllépő tulmagas intonáció megakadályozására. KOTTEK KÜRT ZENÉSZ WIENBEN. A bejelentés napja 1908 december hó 21-ifee. Elsőbbsége 1907 január hó 15-ike. Fuvóhangszereknél ismeretes már oly elrendezés, mely szerint tisztátalan hangok keletkezése egy negyedik szelep alkalma­zása által elkeriiltetik, mely szelep két sze­lep egyidejű működtetésénél lép műkö­désbe és egy a túlmagas intonációt kiiga­zító csőrészt iktat be. Természetes, hogy egyetlen ily helyesbítő szelep elrendezése által csak az a tulmagas intonáció helyes­bíthető, mely egy teljesen meghatározott szelepkombináció által keletkezett, míg a többi szelepkombináció által okozott hibák kiigazítatlanok maradnak. A jelen találmány szerint ezt a hátrányt azáltal kerüljük el, hogy három vagy több hanghelyesbítőszelep iktattatik be, melyek oly módon vannak a szelepcsapokkal össze­kötve, hogy a csőhossz szükséges kiegészí­tése valamennyi szelepkombinációnál esz­közölhető, miáltal tiszta intonálás biztosít­tatik. Azt találtuk, hogy az egész hangszelep (a főcső Vs hossza) és a kis terc, vagyis másfél hangszelep (x /5 főcsőhossz) egyidejű alkalmazásánál, ami összesen 2!/2 hanggal, vagyis egy tiszta quarttal való mélyítésnek felel meg, a működésbe lépő összes csö­vek hossza Összesen V^-del rövidebb, mint az eredeti főcső, minélfogva az így nyert hangok intonációja tulmagas lesz. A talál­mány abban áll, hogy 1 /i 0 főcsőhosszaságú mellékszelep alkalmaztatik, mely önműkö­dően, azaz a zenész hozzájárulása nélkül lép működésbe, mihelyt a zenész a kérdé­ses két főszelepet kezével kinyitja. Ugyanily módon rendezendő el egy az IV2 és a V2 hangú szelepek kombinációjá­hoz való mellékszelep, mely két egész hanggal, vagyis egy nagy terccel való hang­mélyítést idéz elő. Az ez esetben számításba jövő hosszak a következők: főcső -f-1 V2 hangszelep =l-p/6 =«/B . Ennélfogva a még alkalmazásba jövő fél­j hangú szelep hosszának ~ = 6 /7 6 -nek kell i lennie, a valóságban azonban a főcső hosz­| szának csak 1 /l 5 =s /7 5 -ét teszi ki, vagyis ! Vís-del rövidebb. Az alkalmazandó mellék­| szelep hossza tehát az eredeti főcső y^-ével ! egyenlő. I Egy harmadik mellékszelepet arra az ! esetre kell alkalmazni, mikor mind a három l főszelep egyidejűleg használtatik. Ennek a : mellékszelepnek akkor kell önműködően ; működésbe lépnie, ha a föntemlített két ! mellékszelep működésbe jön. Hosszának ki-

Next

/
Thumbnails
Contents