46533. lajstromszámú szabadalom • Hygienikus serleg

Megjelent 1909. évi szeptember lió 23 án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI 1&OT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46538. szám. VI/a. OSZTÁLY. Hygienikus serleg. ^ LJUNGGREN CARL JULIUS LELKÉSZ PROVIDENCEBEN. Pótszabadalom a 43668. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1909 február hó 12-ike. A 43668. számú törzsszabadalom 8. ábrá­jának kapcsán oly hygienikus serleg vagy úrvacsorakehely van leírva, amelynél a bor, ha a kelyhet meghajtott állásából a | függélyes állásba hozzuk, egy, a bor tar- I tályban elrendezett bebocsátó vagy mérő­kamrából egy görbe folyadékelzáró cső út­ján egy, centrális csészealakú kibocsátó kamrába, innen pedig a kehelynek újból való meghajtása alkalmával a hívő szájá­hoz folyik. A gyakorlatban már most ki­tűnt, hogy a,z említett cső, mely a kehely­nek meghajtása alkalmával, csak úgy, mint a bebocsátó kamra, borral megtelik, szívó­cső gyanánt hat, minek folytán a bor mind­addig szakadatlanul folyik a bortartályból a kibocsátó kamra felé és tovább, amíg a kelyhet meghajtva tartjuk, minek követ­keztében a bor nem méretik le meghatá­rozott adagokban. Ezen hátrány különösen akkor válik érezhetővé, mikor a tartályt éppen egészen megtöltöttük, tehát miikör az sok bort tartalmaz. A jelen találmány célja ezen hátrányt megszüntetni, amit az­által érünk el, hogy egy, az említett fo­lyadékelzáró csőből a küllevegőbe vezető csövet rendezünk el, mely a folyadékel­záró csőnek említett szívó hatását beszün­teti. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. | A rajz a kehelynek csupán a találmány I megérthetéséhez szükséges részét láttatja függélyes metszetben. A bor tartály gyanánt szolgáló (1) ke­helyben a (15) bebocsátó kamra van elren­dezve, melyből a (62) folyadékelzáró cső ágazik el. Ezen cső a (15) kamrából rézsú­tosan lefelé az (1) kehelynek ellenkező ol­dalára terjed, ahol ellenkező iránybán van meghajlítva. A cső vége célszerűen a (16) csészealakú centrális kibocsátó kamrából lefelé nyúló (54) csővel van összekötve. Az (54) csövet az (57) válaszfal a (16) kamrával közlekedő fölső (59) és a • kehely ürös szájába vezető alsó (58) térre osztja. A kehely szélétől lefelé és befelé terjedő (48) peremnek alsó része a (61) tarsolyba megy át, mely a (63) cső útján az (58) térrel közlekedik. üa. az (1) kelyhet bal felé hajtjuk, ak­kor a kehelybe adagolt bor a (15) kamrába és a (62) csőbe folyik és azokat megtölti, különösen hia a kelyhet éppen akkor töl­töttük és ez tehát sok bort tartalmaz úgy, hogy a (62) cső szívócső módjára toat­niak, még akkor is, ha a csőnek a kehely

Next

/
Thumbnails
Contents