46509. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági gömbcsukló légszesz és hasonló csillárok részére

Megjelent 19Q9. évi szeptember iió 22-éu. MAGY. ^ Klll. SZABADALMI jEBtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46509. szám. Il/d. OSZTÁLY. Biztonsági gömbcsukló légszesz és hasonló csillárok részére. FISCHER RUDOLF BÁDOGOS WIENBEN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 28-ika. Jelen találmány tárgya légszesz és ha­sonló csillárok részére szerkesztett, oly gömbcsukló, melynek gyakorlatbani alkal­mazásánál még az esetben is biztos tömí­tés éretik el, ha az ingó részre fölfelé ható nyomás, illetőleg mozgás eszközöltetik. A mellékelt rajzon a gömbcsukló egyik kiviteli alakjában ' van olyképen föltün­tetve, hogy az (a) dugattyú egy (r) szo­rító gyűrűvel van ellátva, mely az (f) fölső | csészefélnek (f') hengeralakú részét tömíti; ezen (a) dugattyú egy (b) gömbcsuklóra lesz rácsavarva. Hogy :a (b) gömbcsukló, a (d) alsó csésze­résszel állandó összeköttetésben legyen, egy (c) sárgarézgyűrű lesz az (a) dugattyún keresztül tolva, a (b) gombcsuklóra és az (e) öntvényrész fölső csavarzatába csa­varva, miáltal a (b) és (d) részek ezáltal állandó összeköttetésbe lépnek. Ilyen fórmán az (e) üreges karika a (d) csésze falaiba helyeztetvén, a (g) kúpos menetű spirálrúgó a (h) mélyítésbe téte­tik; az (f) öntvénytest, illetőleg csésze ez­után a (d) alsó csészerészre lesz erősítve, és pedig olyképen, hogy a (d) csészerész ; az (e) üreges karikán könnyen forgatható legyen. Ezen légszesz gömbcsukló előnyei a kö­vetkezők: Bárminemű abnormális forgatás, egyrész­ről a (g) spirálrúgó, másrészről a fordító gömbcsukló által ér el oly biztos tömítést, hogy a légszesz illetéktelen helyen való ki­áramlása teljesen kizárt dolog. I A gömbcsukló külső bármely helyen tör­ténendő megsérülésének esetleges bekövet­kezésénél, a tömítés a (b) gömbcsuklón ülő (f) fölső csészerész (f') hengeres része mentén mozgatható dugattyú által eszkö­zöltetik. Ha a (g) spirálrúgó esetleg föl is mon­daná a szolgálatot, SjZ 18i gömbcsukló tö­mítőképességén semmit sem változtat. SZABADALMI IGÉNY. Biztonsági gömbcsukló légszesz- és hasonló csillárok részére, jellemezve azáltal., hogy a gömbcsukló két csészerésze között állandó rúgónyomás van és a (b) gömbcsukló tömítésére, egy (a) tömítő­dugattyú van alkalmazva, mely az ,(f) fölső csészerészben a gömbcsukló belse-

Next

/
Thumbnails
Contents