46503. lajstromszámú szabadalom • Forrasztócső

•yietrjelent 19GÍ). évi szeptember hó 17-én MAGY. ^g* KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46503. szám. X VI d. OSZTÁLY. Forrasztócső. FOUCHÉ EDMOND MÉRNÖK ÉS ST É DES APPLICATIONS DE L'AGETYLÉNE CÉG PÁRISBAN. A bejelentés napja 1909 janaár hó 14-ike. A jelen találmány tárgya forrasztócső, mely különösen oxygénnel és acetylénnel (oxy-acetylénnel) való hevítésre alkalmas. A találmány célja a forrasztócső vek biz­tonságát általában fokozni és működésüket megjavítani. Ezen kettős célt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy meggátoljuk a lángoknak a forrasztócső belső részébe való visszacsapását és a külső lángnak visszafordulását, valamint azáltal, hogy jobb hűtésről gondoskodunk. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező forrasztócső két foganatosítási alak­jában van föltüntetve. Az 1. ábra a forrasztócső tulajdonképeni törzsének nagyobb léptékű, tengelyirányú hosszmetszete, ahol is a belső meggyúlla­dást meggátló szerkezet két foganatosítási alakjában van föltüntetve. A 2. ábra a forrasztócsőnek hosszmet­szete. Ha a forrasztócsőnek (4, 2) törzsében (1. ábra) foglalt robbanékony gázkeverék fölrobban, akkor ezen pillanatnyi belső el­égés az (5) injektor környezetében lévő acetylénnek meggyújtásával jár és az oxi­génsugár erélyes hatása ellenére, a kelet­kezett láng, az acetylénnek tiszta oxigén­körben mutatkozó nagymérvű gyúlékony­sága folytán, a (14) övben megmarad. Ezen belső lángot eddig azáltal oltják el, hogy az acetylén bebocsátására szolgáló csapot elzárják; ez azonban a kivánt ha­tást nem eredményezi azonnal, mert a ké­szülék csatornáiban, nevezetesen az említett csaptól az (5) injektorig terjedő, részben visszamaradt acetylén még tovább ég. Ez­zel szemben a találmány tárgyánál az em­lített hatás pillanatnyi, illetve a belső meg­gyújtásokból keletkező hátrányok ezen meg­gyújtás meggátlása révén teljesen be van­nak szüntetve. Ezt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy az acetylénbe közömbös gázt vezetünk be, mely azt higitja és így gyúlékonyságá­nak mérvét csökkenti. Közömbös gáz gyanánt magában a for­rasztócső törzsében foglalt gázkeveréket használjuk föl, mely az (5) injektor kör­nyezetében keletkező belső elégés alkal­mával ezen elégés ös3zes termékeit föl­veszi. Ezen közömbös gáz hozzávezetésére a (15, 16) cső szolgál, mely a forrasztócső belső csatornájának mellső részét a szívókamrá­val közlekedésbe hozza. Minthogy a cen-

Next

/
Thumbnails
Contents