46482. lajstromszámú szabadalom • Zárószerkezet tördelt betűtömb tömítésére

Megjelent 1909. évi augusztus hó 21-én. MAGY. K1R szabadalmi jrtf hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 46482. szám. IX/e. OSZTÁLY. Zárószerkezet tördelt betűtömbök tömörítésére. krausz soma nyomdaigazgató budapesten. Pótszabadalom a 45296. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1909 január hó 13-ika. A 45296. számú törzsszabadalomban oly j szerkezet van védelem alá helyezve, mely­nél a tördelt betűtömböt körülvevő keret belső oldalán elrendezett záróléeek több helyen lelapított és ezen helyeken a záró­léceken nyugvó orsókkal érintkező, a keret hossz- és haránt oldalán átmenő rudakkal állanak kapcsolatban, melyeknek elforga­tása eszközli a zárást, azaz a betűtömb tö­mörítését. Gyorssajtókon, látképes levelezőlapok és hasonló tárgyak csoportos nyomtatásánál alkalmazott nagyméretű kereteknél a törzs­szabadalomban védett zárószerkezet nem alkalmazható, mivel ezen keretek központos kifúrása egyrészt nagy nehézségekkel jár, másrészt pedig az így nyert furaton átveze­tett hosszú rúd elforgatásánál nagyfokú torzió keletkezik, melynek következtében a rúd csakhamar törést szenved. A keletke­zett torzió azonban a zárószerkezet műkö­dését is igen kedvezőtlenül befolyásolja, mert a betűtömbbel érintkező léc nem tá­madtatik meg egész hosszában egyenletesen és így a betűtömb se szoríttatik össze egyenletesen. Ezen gyorssajtókon alkalmazott nagy ke­retek végül már azért sem fúrhatok át, mert igen alacsonyak és így nagy mérték­ben gyöngíttetnének. Az említett okokból nagy méretű és ala­csony kereteknél a jelen találmány szerint úgy járunk el, hogy a rudat nem a keret­nek furatában, hanem a keretnek belső ol­dala mentén, ill. a keret és a léc között rendezzük el még pedig úgy, hogy a rúdnak végeit a keret oldalaira merőleges irányú furatokban vezetett mozgó csapágyakban ágyazzuk, a keret belső éleit pedig több helyen szemölcsökkel, ill. kiszögelésekkel látjuk el, melyek a rúdnak megfelelően le­lapított részeire illeszkednek úgy, hogy a rúdnak elforgatásánál ez csapágyával együtt a keret síkjában is elmozog, miáltal a léc továbbíttatik és a betűtömböt tömöríti. Oly elrendezést is létesíthetünk, melynél a ki­szögelés, ill. szemölcs nem a kereten, ha­nem a lécen van elrendezve. A mellékelt rajz a találmány tárgyának két példaképpeni foganatosítási alakját tün­teti föl. Az 1. ábra a keretnek fölülnézete. A 2., 3. és 4. ábrák részletrajzok. Az 5. ábra egy második foganatosítási alak­nak részlete. Az (o) rúd által osztott (a) keretnek (1. ábra) belső élei mentén több helyen lelapí­tott és ezen helyeken a keretnek (1) szemöl­csein nyugvó (b) rudak vannak elrendezve, melyeknek (n) csapjai (2. ábra) a keret sík-

Next

/
Thumbnails
Contents