46476. lajstromszámú szabadalom • Kaszaverőgép

Megjelent 1909. évi szeptember lió 11-én. MACxY. ^^ KIR. SZABADALMI jBn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46476. szám. x/a. OSZTÁLY. Kaszaverőgép. FISCHER & COMP. CÉG TELLNITZBEN. A bejelentés napja 1908 december hó 4-ike. Kaszaverögépek, azaz oly gépek, melyek­kel eltompult kaszák kikalapálva megélesít­hetők, ismeretesek. Ezen gépeknél a kala­pács helytálló forgáspont körül hozatik lengő mozgásba forgattyú vagy más eféle révén rúgóhatás ellenében. Ezen ismert gépeknek hátránya azonban az, hogy a forgattyút hajtó egyén erős lökéseket szenved, ami oly kellemetlen, hogy a munkás inkább dol­gozik közönséges kézi kalapáccsal. Egy további hátránya ezen gépeknek az, hogy szállításuk és fölállításuk a mezőn ne­hézkes. Találmányunk tárgya oly kaazaverőgép, melynél ezen hátrányok ki vannak küszö­bölve. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy kiviteli alakja van föltüntetve, az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán alaprajzban és a 3. ábrán távlati nézetben használatra kész állapotban. A szerkezet az (1) vízszintes alaplemezre van építve. A (2, 3, 4. 5) vaslábakon nyugvó (6) falemez munkaasztal gyanánt szolgál. Szállításkor a (6) asztalt az (1) gépre állít­juk (1. ábra) és ezen két részt a (7) rúddal kötjük össze, melynek az asztallap fúratán átuyúló fölső (8) végére a (9) fogantyúvá kiképezett (10) csavaranya lesz fölcsavarolva. A mezőn az asztalt levesszük, lábait a ta­lajba kissé benyomjuk és a gépet a 3. áb­rán látható módon ráerősítjük. Az (1) alaplemezen a (12) üllő van meg­erősítve, melyhez a (13) csap körül lenget­hető (14) fark-kalapács ütődik, mihelyt nye­lének (15) vége a (16) peckek egyike alól fölszabadul és a (17) csavar, valamint a (18) ellencsavar révén szabályozható (19) rúgó a kalapácsfejre hat. A (16) peckek a (20) tárcsára vannak erősítve, mely a (21, 22) kúpkerékpár közvetítésével a (23) forgattyú révén forgatható. A rajzon látható, hogy midőn a (16) pe­cek a kalapács (15) nyeléről lecsúszik, a kalapácsra csak a (19) rúgó hat mindaddig, míg a következő (16) pecek a (15) nyelet ismét lenyomja. Az ismert gépeknél ez nem így volt, hanem a kalapács két rúgó ha­tása alatt állott, melyek egy kéziforgattyú révén fölváltva feszíttettnek meg, minek folytán a forgattyú markolatán erős löké­sek voltak érezhetők. A (20) tárcsa (24) forgástengelye a kala­pács (13) forgástengelyével párhuzamos, minek folytán a kalapács könnyebben és kevesebb erőveszteséggel lengethető, mint

Next

/
Thumbnails
Contents