46445. lajstromszámú szabadalom • Gázreklám lámpa

Megjelent 1909. évi szeptember lió 10-éu. MAGY. KIR. SZABADALMI jBo HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46445. szám. IX/b. OSZTÁLY. Gáz-reklámlámpa. KONTZ ÁRPÁD MŰSZAKI RAJZOLÓ BUDAFOKON. A bejelentés napja 1908 november hó 30-ika. Ennek a találmánynak a tárgya a Segner- j kerék elvén alapuló gázlámpa, mely a leg- | változatosabb kivitelben alkalmazható hatá- ! sos reklámvilágításokra. A találmány lényege ugyanis abban áll, hogy egy alkalmasan ágyazott tű, mint ten­gely körül forgatható két vagy több víz­szintes ággal (karral) ellátott és kellően tömített csövet a beáramló és világításra szánt gáz segélyével állandó forgásban tar­tunk, a karok végéi) alkalmazott égőkön kitóduló gázt pedig meggyújtunk. Körben forgó lángok csóvája már egymagában véve is föltűnő reklám, ez a hatás azonban még fokozható a lámpaburkolat alkalmas kikép­zése és a lángokkal szemben elrendezett üvegprizmák, tükörlapok, szögtükrök és ha­sonlók közbeiktatása segélyével. Mellékelt rajzon a találmány tárgya van bemutatva és pedig az , 1. ábra a szerkezet lényegét függőleges hosszmetszetben, a 2. ábra fölülnézetben láttatja, a 3. ábrán egy ily szerkezettel ellátott egy­szerű lámpa van föltüntetve, míg a 4. és 5., 6. és 7., 8., illetőleg 9. ábrákon különféle kiviteli alakok láthatók. A gázvezetékhez csatlakozó (a) karmantyú, vagy más alkalmas szerv segélyével össze­kötött függőleges, helytálló (b) eső fejében elrendezet4 ; üvegből, achátból vagy más ha­sonló alkalmas anyagból pontosan kidolgo­zott (c) csészében nyer a (d) tű ágyazást, mely az (e) égőkkel ellátott (f) karokat tartó fg) cső fölső részében beállíthatóan van elrendezve és ezen (g) cső tengelyéül szolgál. A bővebb (g) cső ennek következ­tében központosán veszi körül a szűkebb (b) csövet, mely a (c) csésze alatt több (h) áttöréssel bír, melyek a beömlő gáznak a (g) csőbe való átbocsátására Szolgálnak. A (b) cső tövén ül a szintén helytálló (i) cső, mely a (b) csővel egy testet alkot, a köz­tük hagyott gyűrűs tér pedig a készülék forgó részeinek légmentes zárását létesítő nehezen fagyó folyadéknak (pl. klórkalcium­oldatnak, glicerinnek stb.) befogadására szolgál. Az (i) csőnek természetesen elég i magasnak kell lennie ahhoz, hogy a gáz­nyomás ellensúlyozásához kellő magasságú folyadékoszlopot befogadhasson. A szerke­zet működése most már, a (d) tű könnyed forgása mellett, a Segner-kerék elve alap­ján minden további magyarázat nélkül köny­nyen megérthető. Az ily módon előállított mozgó fényfor­rás akár szabadon, akár valamely üveg­golyóba zárva (3. ábra), üzlet vagy kirakat

Next

/
Thumbnails
Contents