46437. lajstromszámú szabadalom • Ágyvasalás

Megjelent 1909. évi szeptember lió lO-éu. MAGY. ^g* K1R. SZABADALMI jg|ö HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46437. szám. VII I/c. OSZTÁLY -Ágyvasalás. FISCHHOF JÓZSEF BÚTORKERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 január hó 18-ika Jelen találmány tárgya ágyvasalás, mely akként van kiképezve, hogy biztos, szoros és mozdulatlan illesztés mellett az ágyat teljesen féregmentessé teszi. Az ágykar­pocs egyik eleme az ágy fej-, illetőleg láb­részén besülyesztett és alkalmas módon megerősített fémlemezből áll, melynél a kapcsoló csavarszög fölvételére vagy ma­gán a lemezen vannak csavarmenetes lyu­kak kiképezve, vagy pedig a lemezzel egy iit­tesen, egy darabban vagy attól elkülöní­tetten ;a csavarszögek befogadására csa­varmenetes hüvelyek vannak elrendezve. Az ágy kapocs másik elemét a szokásos kapasz-< kodó nyílásokkal ellátott szögvas képezi, melynek egyik szára az ágy oldalrészeibe van besülyesztve. Úgy a fönt említett be­sülyesztett lemez, valamint a szögvas, vagy úgy lehetnek az illető ágyrészekbe beil­lesztve, hogy külső lapjuk az ágyrészek külső fölületével egy síkba essék, vagy pe­dig úgy, hogy a külső lapfölületek az ágy­részek külső fölületénél mélyebben fek­szenek és az ágyfölületek külső burkola­tát képező furnirral teljesen be vannak bo­rítva. Ily módon az ágy vasalások helyén ke­letkező rések, furnirrral lévén beborítva, férgek befészkelődését kizárják. A csatolt rajzon a találmány tárgya i példaképen vett foganatosítási alakjában I van föltüntetve, nevezetesen az j 1. ábrán az ágy fej- és oldalrésaeinek . metszete látható a 2. ábra C—D vonala | szerint, a j 2. ábrán ugyanazoknak az 1. ábra A—B j vonala szerint vett függélyes metszete van | ábrázolva., a i 3. ábrán az ágy oldalrészein alkalmazott i vasalás és az ágydeszkák helyett alkalma­zott T-vasak vannak föltüntetve a 4. ábra G—H vonalán át vett metszetben, a 4. ábra ugyanannak metszete a 3. ábra E—F vonalán át, végül az 5. ábra fölülnézet, illetve vízszintes met­szet a 3. ábra J—K vonalán át. Az ágy (1) fej-, ,illetve lábrészébe a szokásos helyen (2) vaslemez van beeresztve és alkalmas módon csavarok vagy más j effélék segélyével megerősítve. A (2) le-1 mezből az ennek lapjára merőleges (3) hü­| velyek állnak ki, melyek a lemezzel cél­! szerűen egy darabban vannak öntve. Ezek ! a hüvelyek az ágykapocs egyik elémét ké­| pező (4) csavarok fölvételére belül csavar­j meneteisek. Az ágykapocs másik kapasz-1 kodó elemét az ágy (10) oldalrészére csa­j varolt beeresztett ismerstes (5) szögvasle-1 mez képezi, mely (6) hasítékok útján ka-

Next

/
Thumbnails
Contents