46387. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektromos izzólámák előállítására

Megjelent 1909. évi szeptember hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46387. szám. VUlh. OSZTÁLY. Eljárás elektromos izzólámpák elállítására. ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 december bó 29-ike. Elsőbbsége 1908 január hó 9ike. Az izzólámpagyártásban eddig a leggon­dosabb munka mellett is tetemes' volt a termeléki hulladék, mely a beolvasztási he­lyeken föllépő tömítetlenségekből ered. A találmány tárgyát képező eljárás által ezt a hátrányt jóformán teljesen kiküszöböl­jük. Az eljárás egyúttal nagy munka- és gyári berendezések megtakarításával is jár. Hogy az új eljárásnak a régebbivel szem­ben mutatkozó különbségeit és előnyeit jobban kidomborítsuk, mindenek előtt rö­viden ismertetni fogjuk a szálak beolvasz­tásánál és a lámpák légmentesítésénél kö­vetett eddigi munkamenetet. Az üvegbura csúcsára a lámpa későbbi légmentesítésére való szárat helyezünk; azután a. lámpata­lapzaton megerősített szálat az üvegbura nyakán át bevezetjük a burába és a lámpa talapzatát és a burát egymással összeol­vasztjuk. Ennek megtörténte után a lám­pákat kihűlni engedjük és eközben az em­lített szárba bedugott igen vékony csö­vecskén át lehetőleg pormentes és száraz levegőt fúvatunk keresztül oly célból, hogy vízgőznek a bura belső falán való lecsapó­dását meggátoljuk. Ezen elővigyáza,ti rend­szabály nélkül a lámpák használat közben könnyen foltosakká válnak. Ezután a lám­pákat a beolvasztási tértől elkülönítve, föl­állított szivattyúkhoz visszük. A légmen­tesítés közben a lámpákat a szivattyúkon elrendezett fűtőberendezéssel meglehető­sen erősen föl kell hevíteni, hogy az üveg­fal által abszorbeált gázok kihajtassanak. Az említett tömítetlenségek úgy látszik éppen ezen lehűtésnél és újrafölhevítésnél keletkeznek, mivel a bevezető sodronyokon vagy a bura és az alapzat összeolvasztási helyein a lehűtés és újrafölhevítés közben repedések keletkeznek, mely hátrány lassú lehűtésnél, illetve fölhevítésnél is föllép. Utóbbi célra a gyorsan dolgozó vegyi lég­mentesítő eljárásnál, hogy a légmentesítés közben a lámpa fölhevítése által föl ne tar­tassunk, a szivattyúkon vagy közvetlenül azok mellett külön előmelegítő kemencé­ket rendezünk el és a beolvasztási térből jövő hideg lámpákat először az előmelegítő kemencébe helyezzük és csak azután he­lyezzük rá a szivattyúra. Kísérletek útján azt találtuk, hogy az említett hátrány azáltal küszöbölhető ki, hogy a lámpákat a talapzatok beolvasztása után nem engedjük előbb lehűlni, hanem azonnal ráhelyezzük a szivattyúra, illető­leg bevisszük az előmelegítő kemencébe. A gyár térbeli összberendezése ezáltal annyi­ban változik, hogy mindegyik szivattyú

Next

/
Thumbnails
Contents