46372. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és anyag meleg előállítására

Megjelent 1909. évi augusztus hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46372. szára. 11/a. OSZTÁLY. Eljárás és anyag meleg előállítására. DR CLAUSS FÉLIX VEGYÉSZ BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 december hó 4-ike Elsőbbsége 1906 szeptember hó 27-ike. A találmány tárgya eljárás meleg előál­lítására, melynél tüzelési célokra eddigelé még nem használt tüzelőanyag talál alkal­mazást; ez az anyag a formaldehid. Ezen anyag az új eljárás szerint úgy gázalakban, vjalamint folyós és szilárd állapotban is (paraformaldehid, trioximetilén stb.) hasz­nálható melegfejlesztésre, azon célok sze­rint, melyekre a- fejlesztett melegnek szol­gálni kell. Meleg helyett a formaldehid el­égetése (oxidációja) útján más energiát is létesíthetünk, pl. explozióhatások alakjá­ban. A formaldehid alkalmazásának példái gya­nánt tekintetbe jönnek: 1. Izzóharisnyák stb. világítóvá tétele és leégetése; 2. hegesztés és forrasztás; 3. mótorgáz gyanánt való alkalmazás; 4. fűtőtestek vagy fűtőbrikettek előállí­tása más tüzelőanyagok hozzáadásával vagy anélkül, különösen gőzfecskendők és gőz­automobilok számára; 5. hozzáadás gyanánt való alkalmazás szi­lárd, folyós és gázalakú tüzelőanyagokhoz, ezeknek ' elgázosítása előtt, közben vagy után tökéletes és ennek folytán füst- és szagmentes elégetés céljából; 6. puskapor és robbanóporok előállítása, akár pl. a paraformaldehid és oxigénhor­dozók egyedül, akár pedig más robbanósze­rekkel együttesen; 7. hozag gyanánt való alkalmazás acél, üveg stb. olvasztásánál, úgyszintén mint hozag szemétégetésnél; 8. tűzalágyújtók előállítása. Különösen kiemelendő, hogy az új eljá­rás szerint először áll rendelkezésre olyan fűtőanyag, mely szilárd és nem explodáló alakban is olyan melegmennyiséget képes fejleszteni, hogy izzóharisnyák világítókká válnak és hogy fújtatónak egyidejű alkal­mazása mellett hegeszteni és forrasztani lehet. Formaldehid helyett formaldehidet fejlesztő vagy formaldehidet leadó anya­gok is használhatók. Aldehideknek, különösen formaldehidnek alkalmazása brikettkötőszerekhez való hozzá­adás gyanánt, oly célból, hogy azok kötő­erejét fokozzuk, vagy pedig, hogy azokat megkeményítsük, már ismeretes és a jelen esetre vonatkozólag nem jön tekintetbe, mert- csak a formaldehid alkalmazása tü­zelőszer gyanánt vétetik újnak. ¡Szabadalmi igények. 1. Eljárás melegnek vagy oxidáció által fölszabadítható más energiának előállí-

Next

/
Thumbnails
Contents