46371. lajstromszámú szabadalom • Gázfűtésű hőboltkemence

Megjelent 1909. évi augusztus hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46871. szám. XVI/e. OSZTÁLY. Gázfűtésű hőboltkemence. ALPHONS CUSTODIS CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1908 november hó 16-ika. Jelen találmány tárgya gázfűtésű hőbolt­kemence (zománcozó kemence, izzító ke­mence vagy hasonló). Az ismert gáztüzelésű hőboltkemencéknél a gáz a, hőbolt hátsó végén lévő egy vagy két nem szabályozható nyíláson át a hőbolt feneke alá lép és ott a hőboltfenék alatt előrehúzódó, samottl emezekkel födött egy vagy két csatornában elég. A hőbolt mellső végén a tűzgázok elválnak, a két oldalfal mentén a boltozat csúcsáig fölemelkednek és azután egy csatornán át ismét a fené­kig szállnak alá és végül vagy közvetlenül a kéménybe vezettetnek vagy előbb még.a levegő előmelegítésére használtatnak ki. Ezzel szemben a jelen találmány tár­gyát képező gázfűtésű hőboltkemencénél nem csupán a fenék alatt lévő, hanem a hőbolt oldalfalain lévő huzamok is a hő­bolt hosszirányában vannak elrendezve és a fenékhuzamokka] együtt a retortaszerű há­rom- vagy négyfalú, a tulajdonképeni hő­boltot képező formakövek vájataiból van­nak képezve. Ezáltal egyrészt a szálló hamú a huzamokból a mellső végükön elrende­zett tisztító lyukakon, át könnyű szerrel el­távolítható, másrészt egyes fűtőcsatornák üzem közben ki is cserélhetők. A találmány továbbá abban áll, hogy mindegyik tüzelőtérnél a gáz és elégési le­vegőhöz való mindkét bevezető csatorna kö­zös zárószerkezet segélyével szabályozható, minek folytán az fűtőcsatornák és így a hőboltok együttesen szabályozhatók. A mellékelt rajzokon a jelen találmány szerint kiképezett, tiizelőtérrel biró hő­boltkemence az 1., 2. és 3. ábrákon függé­lyes hosszmetszetben, vízszintes metszet­ben és keresztmetszetben van föltüntetve. A gáz az (a) csatornán át a (b) gázkam­rába, majd a (c) tolókáknak ékalakú (d) hasítékain keresztül az (e) fűtőcsatorna tü­zelőterébe jut. A távozó gázok által előme­legített levegő az (f) csatornából a (g) nyí­lásokon át szintén az (e) fűtőcsatorna tü­zelőterébe lép és a belépés alkalmával a gázzal azonnal egyesül. A két (d) és (g) nyílás a (c) tolóka segélyével úgy szabá­lyozható, mint teljesen el is zárható. A (c) tolóka ékalakú (d) bevágása oly módon van elrendezve, hogy a gáz és a levegő egyenlő nyomása mellett a gáz viszonya az égési levegőhöz a (c) tolóka minden helyzetében megfelelő. A gáz az (e) fűtőcsatornákban teljesen elég, miközben oly jelentékeny hő képződik, hogy a kemence ezen szerkezete

Next

/
Thumbnails
Contents