46307. lajstromszámú szabadalom • Egyenáramú elektromos gép

Megjelent 1909. évi augusztus lió 31-én. MAGY. ^ KIIV SZABADALMI l£jfS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46807. szám. Vlllg. OSZTÁLY. Egyenáramú elektromos gép BOECKEL ALEXANDER GYÁRTULAJDONOS, GRÜNBERG OSKAR KERESKEDŐ, K0RV1N-KRUK0 WSKY JURI MŰÉPÍTÉSZ ÉS LUXEMBOURG EDOUARD MÉRNÖK SZENTPÉTERVÁRON. Pótszabadalom a 46306. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1909 január hó 7-ike. A 46306. számú törzsszabadalomban oly elektromos gép van védelem alá helyezve, melynek fegyverzete és mágneses tere egy­mással ellenkező irányú forgásban tartat­nak és pedig vagy azáltal, hogy a térmág­nes mechanikai úton a fegyverzetével .el­lenkező irányban forgattatik vagy pedig a térmágnes mágneses terének forgása elek­tromos úton létesíttetik. Ez utóbbi foga­­natosítási alaknál a térmágnesnek ger­jesztésére szolgáló áram oly csúszógyűrűk­ből vétetik, melyek a fegyverzettekercse­lésnek meghatározott pontjaival vannak összekötve. Minthogy ily elrendezésnél a fegyverzeti tér a fegyverzettekercseléshez viszonyítva, kétszeres periódusszámmal bír, míg ugyanekkor maga a térmágnesnek mág­neses tere és a fegyverzet egymással el­lenkező irányban szinkrónikusan, tehát egy­szeres periódus számmal forognak, a tér­­mágnestekercseknek a fegyverzettjekercse­­léstől csúszó gyűrűkön át eszközlendő köz­vetlen táplálása csak úgy lehetséges, ha a fegyverzettől szedett forgó áramnak pe­riódusszámát külön szerkezetek segélyével a felére redukáljuk. A jelen találmány tárgya már most a törzsszabadaíom ezen foganatosítási alak­jának oly módosítása, mely lehetővé teszi, hogy a térmágnestekercseket a fegyver­zettől a periódusszám redukálására szol­gáló szerkezet alkalmazása nélkül is köz­vetlenül táplálhassuk. A találmány szerint ugyanis a térmágnestekercselést nem a fegyverzettekercselésnek bizonyos megha­tározott pontjaiból, hanem a térben mozdu­latlan pontokból tápláljuk, miáltal a kívánt hatást elérjük, mert a fegyverzeti tér ma­gában a térben nem kétszeres, hanem csak egyszeres periódusszámmal forog. A tér­­mágnestekercselés ily táplálásának lehe­tővé tételére a fegyverzetet az alább le­írt módon a kétszeres lamellaszámmal biró kollektoron kívül még egy második kollek­torral látjtik el, mely a térmágnesteker­­cselésnek táplálására szolgál. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltiin­­tetve. Az 1. ábra a gépnek oldalnézete és részben metszete; a, 2. ábra végnézete. A fegyverzet, mely a törzsszabadalom­ban ismertetett tekercseléssel bír, két (f) NVOMD-AHIBA'S

Next

/
Thumbnails
Contents