46263. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék mésznek túlhevített gőzzel való oltására

Meg-jelent 1909. évi augusztus hó 25-én. MAGY. g||| KIR SZABADALMI jBK HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46263. szám. VI r/d. OSZTÁLY­Eljárás és készülék mésznek túlhevített gőzzel való oltására. DR SCHULTHESS WALTER VEGYÉSZ PÁRISBAN. A bejelentés napja 1908 november hó 2-ika Az 19950. számú szabadalomban védett eljárás szerint a meszet első sorban is víz­zel, azután gőzzel akként oltjuk, hogy a gőznek a mészre való lecsapódását meg­akadályozzuk. Eddigelé már most nem le­hetett a kondenzációt azon időpontokban megakadályozni, melyekben az oltótartályt töltik, ill. kiürítik, mely körülmény azzal magyarázható, hogy gőz eltávozása követ­keztében a gőznyomás csökken. Ezen körül­mény az üzemet igen zavarja, megnehezíti és költségessé teszi. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgyát képező készülék, melynél az emlí­tett hátrány ki van küszöbölve, két fogana­tosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alaknak részben oldalnézete, részben függélyes hosszmetszete. A 2. ábra egy másik foganatosítási alaknak részben oldalnézete, részben függélyes hosszmetszete. A 3. és 4. ábrák részletrajzok. Az 1. ábrában föltüntetett foganatosítási alak a hengeralakú (1) oltótartályból áll, melynek végeire a (4, 5) csőtoldatok segé­lyével a (2, 3) tartályok vannak fölerősítve. Az oltandó mész fölvételére szolgáló (2) tartály a (13) gőzvezérmű hatása alatt álló (6) kúpszelep segélyével a (4) csőtoldattól el van zárva. Ezen tartály továbbá a (7) födéllel és a (9) háromnyílású csappal bíró (8) csővel van ellátva ; a (9) csap segélyé­vel a tartály akár a nyomó kazánnal, akár a külléggel hozható közlekedésbe. A kibocsátó csőtoldattal összekötött (3) tartály két (10, 11) kúpszeleppel van el­látva, melyek a közös (12) rúdra vannak erősítve és a (14) gőzvezérmű segélyével működtethetők. Ezen szelepek egyike a tar­tálynak az oltóhenger belsejével való össze­köttetését, a másik szelep pedig' a tartály­nak a külléggel való közlekedését teszi lehetővé. Célszerű a (6, 10, 11) szelepeket nagy lökettel járó dugattyúval bíró gőzvezér­művek segélyével működtetni, minthogy ezek a szelepeknek gyors kinyitását bizto­sítják. A leírt készülék működése a következő: A szelepek segélyével a (2) tartályt az oltóhengertől, a (3) tartályt pedig a küllég­től elzárjuk; ezután megtöltjük az (i) oltó­hengert a kivánt nyomású gőzzel. Majd, minekutána a (9) háromnyílású csap segé­lyével a (2) tartály belsejét a külléggel hoztuk közlekedésbe, kinyitjuk a (7) födelet. Ezt követőleg beadagoljuk a (2) tartályba

Next

/
Thumbnails
Contents