46213. lajstromszámú szabadalom • Málhás állat hátára csatolható berendezés növények permetezésére

Megjelent 1909. évi augusztus hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46213. szám. X/h. OSZTÁLY. Málhás állat hátára csatolható berendezés növények permetezésére. NECHVILE FERENC FÉMÁRÚGYÁROS BÉCSBEN. A bejelentés napja 1908 november hó 6-ika. Találmányunk tárgya berendezés növé­nyek, főleg sorba ültetett növények perme­tezésére, mely akként van kiképezve, hogy azt valamely málhásállat hátára lehessen csatolni. Ily módon elkerü^ietjük, hogy a berendezést emberek hordják vagy kocsin szállítják, miáltal az evvel járó hátrányokat kiküszöböljük, nevezetesen, hogy az ember csak kevés folyadékot bír. el, a kocsi pedig nem juthat el mindenhova. A találmány lényege az, hogy a szétpor­lasztandó folyadékot befogadó egy vagy több tartályon a nyergeknél szokásos nye­regpárnák vannak alkalmazva, melyek le­hetővé teszik, hogy a tartályokat az állat hátán közvetlenül elhelyezhessük. Eme nye­regpárnák az azok által tartott tartályokon beállíthatók, hogy távolságukat a málhás állat hátszélességének megfelelően szabhas­suk meg, ezenkívül azokat a nyergeknél szokásos módon, hosszanti tengelyeik körül forgathatóan is alkalmazhatjuk. A porlasz­tásra egy kengyel vagy H-alakú cső szol­gál, melyen egymástól megfelelő távolság­ban porlasztó fúvókák vannak elrendezve és melyek a folyadéktartályokon akként vannak fölerősítve, hogy a málhásállat nya­kát körülfoghassák; ezenközben a eső be­állítható, hogy az állat hosszát figyelembe vehessük. A csatol rajzokon az 1. ábra példaképen ily berendezés egy egy foganatosítási alakját tünteti föl kereszt­metszetben, a 2. ábra oldalnézetben és a 3. ábra elölnézetben. A 4. és 5. ábra a porlasztó cső két foganatosítási alakja, a 6. ábra egy biztonsági szeleppel ellátott berendezés, mely a tartályt a folyadék ki­fecskendezésének befejezténél elzárja, a 7. és 8. ábra pedig a nyeregpárnáknak a folyadéktartályokon való alkalmazási mód­jának egy foganatosítási alakját tünteti föl. A találmány tárgyát képező berendezés pl. három hengeres alakú (1, 2, 3) folyadék­tar tályból áll, melyek akként vannak egy­más fölött és mellett elrendezve, hogy a két (1 és 2) tartály egymás mellett, a har­madik (3) tartály pedig a két első fölött feküdjék, mi mellett a három tartály akként van egymással összekötve, hogy a (3) tar­tály oldalt alkalmazott (4) lábakkal nyugszik a két alsó (1 és 2) tartályon. Ezeket a lá­bakat pántvasak alkotják, melyek a (3) tar­tályt körülfogó, megfeszíthető (5) pántra vannak szerelve. Mind a három tartályt egy közös (6) pánt fogja körül, melyet két vé­gével előnyösen az (5) pánton alkalmazott (7, 8) gombokba akasztunk be. A két (1) és (2) tartály között a (6) pánt (9) nyerget

Next

/
Thumbnails
Contents