46200. lajstromszámú szabadalom • Forrasztás nélküli pipakupak

Megjelent 1909. évi augusztus iio 21-én. MAGY. ^RFIUS KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS . 46200rs^Á9f Vl/e. OSZTÁLY. Forrasztás nélküli pipakupak. JAKUBOVICS ALAJOS SZERSZÁMKÉSZÍTŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 junius hó 30-ika A jelen találmány tárgya forrasztás nél­kül készült, úgynevezett betétes és mere­vített fém-pipakupak. Míg ugyanis az eddigi, ilyenfajta pipakúpakok kizárólag forrasztás útján készültek, ami a lassú, pontatlan, fá­radságos és ennek dacára nem mindig sike­rülő munkától eltekintve, szakavatott mun­kást ós ehhez képest túlnagy költséget igé­nyelt, addig a jelen találmány tárgyát ké­pező pipakupakok, melyek az alkatrészek megfelelő alakítása és egymásba illesztése mellett pusztán sajtolás útján állíttatnak «lő tetemesen gyorsabb, pontosabb, kényel­mesebb és mindig eredményes munkával készíthetők el, az elkészítéshez szakavatott munkásokat nem igényelnek, mert a meg­felelő szerszámok igénybevételénél, kis gya­korlat után, bármely gyermek a szemek tetszetős és minden tekintetben kitűnő árút állíthat elő, ami-az előállítási árat, a ta­pasztalat szerint, a régebbihez képest csak­nem 30%-kal csökkenti. A csatolt rajzon a találmány tárgyának kiviteli alakja van példaképen bemutatva, ahol egyszersmind az előállítás egyes fázi­sai is láthatók. Megjegyezzük, hogy a raj­zon ábrázolt kiviteli alak nyolcszögű ke­resztmetszetű betétes és merevített fém­pipakupak, mely készen alig különböztet­hető meg a forrasztás útján készült ugyan­ilyen pipakupaktól. Természetes azonban, hogy a találmány értelmében bárminő pipa­kúpak is készíthető. A rajzon az 1. ábra a pipára illesztett kész pipaku­pak függélyes metszete, részben oldalné­zete, a 2. ábra az 1. ábra jobb oldalról való né­zete, a 3. és 4. ábrák a födelet merevítőlap ol­dal-, illetőleg fölülnézete, mely lapból, a szokott módon, a födél csuklója (sarnirja) és a födél fölnyitására szolgáló fogantyú a pontozva rajzolt módon történő behajlítás útján készül, az 5. és 6. ábrák a tulajdonképeni födél függélyes metszete, illetőleg alulról való nézete, a 7. éa 8. ábrák a csukló másik részének előállítására szolgáló lap fölül- illetőleg oldalnézete, mely lapból a csuklórész a 8. ábra pontozott vonalai szerint történő be­hajlítás útján készül, a 9. ábra a kész csuklórész elülnézete a forgási tengely gyanánt szolgáló szöggel, végül a 10. és 11. ábrák az 5. és 6. ábrákon lát­ható födélnek az 5. ábrára merőleges függélyes metszete, illetőleg fölülnézete. A találmány lényege abban áll, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents