46168. lajstromszámú szabadalom • Gőzgép vezérmű

Megjelent 19<)9. évi augusztus hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIH. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46168. szám. V/d/i. OSZTÁLY. Gőzgépvezérmű. FENDLER JÁNOS GÉPLAKATOSSEGÉD BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 május hó 23-ika. Jelen találmány tárgya egy olyan preciz gőzgép vezérmű szerkezet, melynek alkal­mazásával a gépet teljes pontossággal sza­bályozhatjuk igen egyszerű kezelés mellett és így a gőzpazarlást megakadályozzuk. A mellékelt rajzon ezen találmány egyik kiviteli alakja van föltüntetve 1. ábrán oldalnézetben, 2. ábrán oldalnézetben. (A) a szerkezet alapja, melyre az egész szerkezet szereltetik és amely a gőzhenger­hez erősíttetik. A szerkezetet a (d) excenter mozgatja a (p) rúd közvetítésével, melyet a (h) csapágy vezet. Ezen (p) rúd az (i) szánt mozgatja, mely az (u) csatornába vezettetik és az (o) csapjánál fogva magával hordja az (1) ket­tős kast, amely a (b) csap körül forog. Az (i) szánon vannak csapjaik körül el­fordíthatóan a (jl), (j2) nyitó orrok, melyek­nek alsó részei a (t) rugókkal vannak össze­kötve úgy, hogy azokat a rúgó mindenkor kezdeti állásába kényszeríti. Ezen orrokat a (d) excenter ide-oda tolja úgy, hogy be­ömlő szelepeknek a (c), (c2) orraiba ütköz­nek és azokat nyitják. Ezen nyílás nagyságát az (e) regulátorral kapcsolatos (r) kar szabályozza, mely a re­gulátor emelkedésekor, tehát gyorsabb já­rás alkalmával az (r) kart lehúzza, mire az egész fölső ezerkezet sülyed és így a (jl), (j-2) orrok a (c), (c2) szelepkarokat kevésbbé érintik és a gőzbeömlés kisebb lesz. Ha a gép lassan jár, az (e) regulátor sü­lyed és az (f) kar a (g) emeltyűt lenyomja, mire ennek másik vége az (r) kart és az egész szerkezettel együtt a (jl), (j2)) orro­kat emeli, miáltal a szelepek erősebben nyittatnak. A nyitás megtörténte után a (j) orrot a (t) rúgó visszahozza és a szelepet a benne elhelyezett rúgó eredeti helyére szorítja. A gőzkiömlést az (1) kar alsó végén lévő (kl), (k2) állíthatós fejek szabályozzák és az (1) karnak (b) csap körüli elfordulása átal a (c3), c4) karok segélyével a szelepe­ket nyitják, mely szelepek rúgó által zá­ratnak. SZABADALMI IGÉNY. Gőzgépvezérmű, jellemezve azáltal, hogy a a gőzgép tengelyével összekötött kettős kar, tengelye körül elfordúlva a szele­peket a két végén elhelyezett állithatós orrok által nyitja, mely nyitás nagysá­gát, a regulátorral kapcsolatos emelő­szerkezet szabályozza aszerint, hogy a szerkezettel az orrokat emeli, vagy sü­ly eszti. (1 rajzlap melléklettel.) la8 4*srvímv-f ábrasíg ' 'vomoáj*

Next

/
Thumbnails
Contents