46164. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dohánylevéllel borított szivarka előállítására

Megjelent 1909. évi augusztus lió 19-én. MAGY. K1R. SZABADALMI jBjs HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46164. szám. X/c. OSZTÁLY. Eljárás dohánylevéllel borított szivarka előállítására. STANDARD MOUTHPIECE MACHINE COMPANY CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 26-ika Jelen találmány tisztán dohányból álló szivarkák és apró szivarok készítésére vo­natkozik és célja főként abban áll, hogy ezen cikkek az úgynevezett folytonos gyár­tási mód szerint legyenek előállíthatók, vagyis oly módon, hogy először egy hosszú szivarka- vagy szivarrúd készüljön, mely aztán a kívánt nagyságú darabokra vág­ható és szivarkák vagy szivarok gyanánt hozható forgalomba. A találmány megértése végett célszerű­nek látszik először a szivar- és szivarka­gyártásnál jelenleg használt módszerekkel foglalkozni és a jelen találmány szerinti eljárást csak ezek után ismertetni, hogy ennek a régebbi módszerektől való eltérése kellően szembetűnjék. Jelenleg a papirhüvelyes szivarkákat, vagyis amelyeknél a dohányból papírral van burkolva, a folytonos módszer szerint gyártják, mely ezen a téren teljesen be is vált, mivel a boríték gyanánt használt papir eléggé erős és engedékeny, hogy a reá ható húzóerőknek ellenálljon, midőn egy dobra feszesen fölgöngyöltetik és arról is­mét legöngyölődik. Azonban a dohányleve­let magát eddig nem használhatták a foly­tonos módszernél boríték gyanánt, mivel azt találták, hogy a dohánylevél nem elég engedékeny és erős arra, hogy fölgöngyöl­hető legyen. Ámbár erre vonatkozólag szá­mos kísérletet tettek, hogy a tisztán dohány­ból álló szivarkákat és szivarokat a folyto­nos módszer szerint készíthessék, ezen kí­sérletek sikertelenek maradtak, aminek oka a dohányboríték föntemlített hátrányaiban rejlik. Jelen találmány viszont lehetővé teszi, hogy mindenféle tisztán dohányból álló szivarka és szivar a folytonos módszer sze­rint legyen gyártható, mimellett a találmány még számos más előnnyel is bír, melyek az alábbiakban fognak részletesen kifej­tetni. A tisztán dohányból álló, tehát nem papirhüvelyes szivarkáknak és kis szivarok­nak gépekkel való gyártása jelenleg a kö­vetkező módon történik : A bélanyagot egy szíj szállítja a géphez, míg a munkás egy dohánylevelet egy kés alá vezet, mely a levélből egy ferde egyen­közény alakú darabot vág ki. Ez utóbbi 1—2 cm.-rel hosszabb, mint a kész szivar vagy tisztán dohányból álló szivarka. Mi­után a boríték ily módon ki van vágva, a munkás a dohánybelet ezen borítékba göngyöli, mely olyan méretű, hogy a belet 2V8 —21 /4 -szeresen körülveszi. Azután a szi-

Next

/
Thumbnails
Contents