46146. lajstromszámú szabadalom • Rúgós ágybetét

Megjelent 1909. évi augusztus hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46146. szám. VIIr/f. OSZTÁLY. Rúgós ágybetét. BELLÁGH JÓZSEF KÁRPITOSSEGÉD BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 november hó 4-ike. A jelen találmány tárgya rugós ágybe­tét, mely főleg azáltal tűnik ki, hogy párná­zata derékalj gyanánt szolgál, ahol is ezen párnázat levehető; ennek következtében a párnázat szellőztetése, tisztogatása és mo-SRSci bármikor könnyen eszközölhető és a rugók is könnyen hozzáférhetők. A találmány szerint ugyanis a párnázat, mely külön derékalj alkalmazását fölösle­gessé teszi, a rúgóváztól különálló, zsák­alakú részből áll, mely a rúgóvázra akként van ráhúzva, hogy az ágyhuzat módjaira bármikor levehetjük és visszahelyezhetjük. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyát képező ágybetét oly foganatosítási alakjában van föltüntetve, mely a fönt em­lített sajátságon kívül még könnyű súlya által is kitűnik. Az 1. ábra a három részből álló ágybe­tétnek távlati képe; a 2. ábra az ágybetét egyik r észének ugyanily ábrázolása részben fölhúzott pár­názattál; a 3. és 4. ábrák részletrajzok. Az ágybetét három (1, 2, 3) részből (1. ábra) áll, melyeknek mindegyike a talál­mány szerint következőképen van szer­kesztve: A rúgóváz alapját a bőrrel bevont (4) fémkönyök (3. ábra) segélyével egymáshoz erősített (5) nádrudakból alkotott keret képezi, melyben a (6) rugók (2. ábra) hor­dására szolgáló (7) hevederek (3. ábra) vannak kifeszítve. A (6) rugók (2. ábra) a (7) hevederekhez vannak varrva és azon­kívül zsineggel akként megkötve, hogy a kellő magasságig nyúljanak és oldalt ki ne dűljenek. Az ekként szerkesztett rúgóváz, mely fölül a szintén a rugókhoz hozzávarrt (8) szövetdarabbal van bevonva, a külön részt képező (9) párnázat fölvételére szol­gál, mely a rajzban szemléltetett módon a rúgóvázra húzható és nyitott végén (10) gombok és (11) gomb lyukak segélyével összekapcsolható. A (9) párnázat, mely a 4. ábrában szét­terített állapotban külön van föltünitetve, akként készül, hogy az ezen ábra körvo­nalainak megfelelő szövetdarabot egy ráma segélyével kifeszítünk és azután ezen szö­vetdarabon lószőrt vagy más töltőanyagot helyezünk el. A lószőr fölé, mely a párná­zat szélem vékonyabb rétegben alkalma­zandó, egy második szövetdarabot helyezünk melyet szélein, valamint a lószőr eltolódá­sát megakadályozó (12) öltésekkel az első szövetdarabhoz varrunk. Az ekként előál­lított párnázatnak az (x) vonalaktól kifelé

Next

/
Thumbnails
Contents