46143. lajstromszámú szabadalom • Újítás keféken és eljárás azok előállítására

Megjelent 1909. évi augusztus hó 19-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI ^ÉgT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46148. szám. XX/e. OSZTÁLY. Újítás keféken és eljárás azok előállítására. MAYER & WOLKENFELD CÉG ZÁGRÁBBAN. A bejelentés napja 1908 december hó 7-ike. Jelen találmány oly kefék újítására vo- j natkozik, melyeknél a sörték egy ragasztó- [ anyag segélyével vannak a kefehátra erő- i sítve. Ezen kefék általánosan ismeretesek j és sokféle alakban és sokféle módon állít- j tatnak elő. A sörték végei ezen keféknél egy, a melegben olvadó és kihűlésnél meg­merevedő masszarétegbe vannak beágyazva és ezáltal a kefeháthoz erősíttetnek, ameny­nyiben a massza erősen a kefeháthoz ta­pad. Ezen kefék azon óriási előnnyel bír­nak, hogy igen olcsón állíthatók elő, de viszont azon nagy hátránnyal bírnak, hogy nem tartósak úgy, hogy dacára rendkívüli olcsóságuknak, nem kelendők. Jelen találmány célja már most a fönt­említett hátrányt kiküszöbölni. Az eddig előállított ilynemű keféknél ugyanis azt tapasztaltuk, hogy a kefe új korában igen szilárd és a sörték a kefe­háttól nem távolíthatók el. Mihelyt azonban a kefe rövid idei használata után a fából készült kefehát kissé megvetemedik, vagy összehúzódik, ami fánál kikerülhetetlen, akkor a rendkívül merev és törékeny massza, mint hogy nem képes a fa alak­változását követni, megrepedezik úgy, hogy ha a kefét leejtjük vagy valamely tárgyhoz odaütjük, a megrepedezett massza kitö­redezik és a sörtével együtt darabokban kihull. Ezen kitöredezést a jelen -találmány ér­telmében azáltal akadályozzuk meg, hogy a megmerevedő masszarétegbe még lágy állapotban, egy sodronyszövetből, sodrony­fonatból, egyes sodronyszálakból, lyukasz­tott fémlemezből vagy bármely más alkal­mas anyagból készült oly betétet ágyazunk be, mely a merev masszát megrepedezése után is összetartja úgy, hogy annak egyes darabjai nem hullanak ki. Természetes, hogy ezen betét a megrepe­dezést is nagy mértékben hátráltatja, ill. meggátolja úgy, hogy az így előállított ke­fék rendkívül tartósak. A jelzett betét bármiféleképen alkalmaz­ható. Legcélszerűbb azonban a betétet a megfelelően előkészített sörtevégekre illesz­teni úgy, hogy a sörték részben vagy egész­ben a betét lyukain vagy szemein áthalad­janak és erre a masszát a sörtevégekre ön­teni úgy, hogy a massza a betét szemein is átfolyik és a sörtéket igen szilárdan összeköti, mimellett a betétet mindkét ol­dalról körülveszi. Betét gyanánt juta-vagy kenderszövet vagy fonat, szóval bármi­féle oly textilanyagból készült lemez is

Next

/
Thumbnails
Contents