46121. lajstromszámú szabadalom • Tűzalágyújtó és gyorsfűtőpatron

Megjelent 1909. évi augusztus hó 14-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI gg§| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46121. szám. Il/g. OSZTÁLY. Tűzalágyújtó és gyorsfűtő patron. WANNER HERMANN FAKERESKEDŐ WIENBEN. A bejelentés napja 1907 december hó 17-ike. Elsőbbsége 1907 március hó 9-ike. A jelen találmány tárgya tűzalágyújtó, mely csekély előállítási költsége mellett sajátos berendezése folytán nemcsak biz­tos, gyors és föltétlenül működő gyújtást tesz lehetővé, hanem hosszabb égési tar­tammal bír, miért is főzési célokra alkal­mas gyorshevítő patron gyanánt szolgál, valahányszor nem tartós tűzre van szükség, hanem amikor a gyorshevítésre fektetünk súlyt. Ezen alágyújtó azonkívül a külön­böző alágyújtások (kemencék, lokomotivok, kazánok) céljaira is megfelelő nagyságban állítható elő. A jelen találmány szerinti alágyújtó az eddigi berendezésekkel szemben egyrészt azáltal tűnik ki, hogy tetemes időmegtaka­rítás mellett biztosan bevezeti a tüzelésnek bármely fajtáját, másrészt pedig azáltal hogy kezelése kényelmes és tiszta. A mellékelt rajz függélyes hossz-, illetve harántmetszetben a találmány tárgyának egy foganatosítási alakját tünteti föl. (a, a) két átlyukasztott fa-oldalfalazatot jelöl, melyek (b, b) farudakkal vannak egy­mással összekötve és ily módon tartályt ké­peznek, mely lehetővé teszi a levegőnek minden oldalról való beáramlását. Ezen tar­tály éghető anyagoknak különböző vízszin­tes irányú rétegeivel van kitöltve. Ezen ég­hető anyagoknak legalsó (c) rétege az égést bevezető anyagokból pld. faforgácsból, fa­gyapotból, papírból, használt tisztító gya­potból vagy hasonló könnyen gyúló anya­gokból áll. Ezen réteget fönt kis (d) ru­dacskákkal rögzítjük, míg alant a (b) rudak biztosítják azt a kiesés ellen. Megfelelő tá­volságban már most nagyobb (e) fadarabok következnek. Ezen két faréteg (f) farudacs­kák által tartatik egymástól bizonyos tá­volságban úgy, hogy a két réteg között bizonyos szabad tér keletkezik. Ezen sza­bad tér az (a) oldalfalaknak tetszőleges számú (g) nyílásán át közlekedik a külső levegővel, miáltal az égésnek további táp­lálása van lehetővé téve. A tartálynak leg­fölső része az égést föntartó anyaggal pld. (h) szénnel brikettel koksszal stb. van meg­töltve. Az alágyújtót a legbönnyebben gyúló tüzelőanyagot tartalmazó oldalával helyez­zük a fűtőtérnek rostélyára. A meggyúj­tandó tüzelőanyagot már most közvetlenül ezen alágyújtó patronnak meggyújtása után meggyújtjuk. Az égés fokozatosan a nehe­zebben gyúló rétegekre és végül a tüzelő­anyagra megy át.

Next

/
Thumbnails
Contents