46115. lajstromszámú szabadalom • Huzalokon vezetett betűformapálcákkal és hátrabillenthető betűformakosárral bíró betűformaszedő és soröntőgép

Megjelent 1909. évi augusztus hó 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jEl^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46115. szám. iX/e. OSZTÁLY­Huzalokon vezetett betűformapálcákkal és hátrabillenthető betűformakosárral biró betűformaszedő- és soröntőgép. TYPOGRAPH G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 január hó 9-ike. Huzalokon vezetett betüformapálcákkal | biró (typograph) betüformaszedő- és sor- i öntő-gépeknél az egy sorrá kiszedett betü­formapálcák lerakása a betüformakosár hátrabillentése által eszközöltetik. A betii­formapálcák ekkor önsúlyuknál fogva a ve­zetőhuzalokon hátracsúsznak, a kosár föl­emelése folytán megemelt fogókilincsek mögé kerülnek s a kosár visszabillentésé­nél ezek által visszatartatnak. Megtörténik azonban, különösen akkor, ha a kosarat gyorsan billentjük hátra és előre, hogy a betüformapálcák egynémelyike nem jut egészen a kilincsekig úgy, hogy a kosár visszabillentésekor a szedőhelyre csúsznak vissza s ilyenkor a kosár fölütődése foly­tán rendesen megsérülnek. A jelen találmánynak az a célja, hogy a betüforma-páicáknak visszacsúszását a szedőhelyhez megakadályozza. A csatolt rajzon az ezen föladatot telje­sítő szerkezet két foganatosítási példája van föltüntetve. Az 1. ábra az első foganatosítási alak oldal­nézetét, a 2. ábra pedig egy részletét mutatja, míg a 3. ábra a másik foganatosítási példa fö­lülnézetét ábrázolja. | Az (A) betüformakosár az (1) tengely | körül billenthető hátra és a betüformapál­cák (3) vezetőhuzalait hordja. A mellső (4) keretrészre egy fölfelé nyúló (5) nyúlvány van megerősítve, melyet a (6) sín vagy huzal köt össze a hátsó (2) keretrésszel. A kosár mindegyik oldalán két további (7 és 8) sín vagy huzal van megerősítve. E sínek egymástól egyenlő távolságban haladnak. A (6) sín a görgőkön járó (9) súlyt hordja. A (7, 8) sinek is egy (10) súlyt vezetnek, melynek két fölső (11) karját a (7) sín ve­zeti. míg alsó hosszúkás (16) vezetékrésébe a (8) sín fog. Ezen elrendezés lehetővé teszi, hogy a súly könnyen követhesse a sinek görbületét. A (9) súlyt a két (10) súllyal egy (12) zsinór, lánc vagy hasonló köti össze, mely a (9) súly (13) pontjához és a (10) súlyok (14) pontjához van kapcsolva. A zsinóron a (3) vezetőhuzalok számának meg­felelő számú (15) menesztőül (2. ábra). Ezen menesztők kis acéltömböket képeznek, melyek két helyen egymásra merőleges furattal bírnak. Ezen furatok egyikén a (12) zsinór megy keresztül, a másik furatba pedig a megfelelő betüformapálca-vezetőhuzal van fűzve. A menesztők tehát a (12) zsinóron szabadon eltolhatóan ülnek. A gép nyugalmi helyzetében a súlyok a

Next

/
Thumbnails
Contents