46109. lajstromszámú szabadalom • Légáramlásszellőzéssel és csurogtató berendezéssel ellátott magtartány

Megjelent 1909. évi augusztus iio 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI fjfg g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46109. szám. x/a. OSZTÁLY. Légáramszellőzéssel és csurogtató berendezéssel ellátott magtartány. BÁRÓ STRALENDORFF GYÜLÁNÉ SZÜL. TÖV1SI RÁCZ FER­NANDINE KASSAI LAKOS, MINT BÁRÓ STRALENRORFF GYULA MAGÁNZÓ JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 10-ike. Jelen találmány célja, hogy aránylag kis területtel bíró helyen az eddiginél sokszorta | nagyobb gabonamennyiség elraktározása mel- : lett a gabonának a szellőztetése úgy lég­szívás, mint csurogtatás által bármikor köny­nyen, gyorsan és olcsón eszközölhető legyen. Célja továbbá, hogy az összes magtári mun­kálatokat, mint például a zsákolást, szá­montartást, ki- és beraktározást, a lehető legkényelmesebbé és legolcsóbbá tegye, a kézi erőnek pedig a magtári életből való kiküszöbölését a lehető legnagyobb mérv­ben lehetővé tegje. Alkalmazást nyerhet ezen találmány min­denütt, ahol magvak elraktároztatnak, mint például magtárakban, közraktárakban, óceán­járó gabonaszállító hajókon, gőz- vagy mű­malmokban stb. A jelen leíráshoz mellékelt rajzokon az 1. ábrán látható a magtartány egész or­thogonális projectiója, a 2. ábrán annak metszete, a 3. ábrán a magtartány emeleti alaprajza, a 4. ábrán a magtartány orthogonális projec­tiója alulról nézve, az 5. ábra a zsákolás művelését, míg a 6. ábra a csurogtatás általi szellőztetést | mutatja be, a 7. ábra a 6. ábrán is látható magvezető­vályú keresztmetszetét ábrázolja. A magtartány részei a magtartánynak (a)-val jelölt fölső hengeres része és a mag­tartány alsó része, mely viszont a (b)-vel jelzett — csúcsával lefelé álló csonkakúp­alakú — leeresztőgaratra, ennek tartozé­kára. a (k)-val jelölt zsáktartóra, (d)-vel jel­zett légszivócsövezetre, végül pedig az (r, e és f) betűkkel jelölt zárókészülékre oszlik. A magtartány alsó részén szerelvények is vannak, úgymint a (g)-vel jelzett akasztó­horog, a (h) jelzésű beakasztókarika és a (j)-vel jelzett kapcsolóláncz a kapcsolóhorog­gal. A magtartánynak járulékos fölszerelé­sét az (y)-al jelzett magvezetővályú, vala­mint egy mérőszalag képezi. A magtartánynak (a)-val jelölt része vas­lemezekből légmentesen ösezeszögecselt, födő és alaplap nélküli hengerköpeny. A mag­tartánynak ezen része a magtár emeleti helységében foglalt helyet és a padló síkjá­ban egy kifelé álló szögecselőperemmel végződik. Ezen szögecselőperem ráilleszke­dik a leeresztőgarat. (b)-vel jelölt részének

Next

/
Thumbnails
Contents