46073. lajstromszámú szabadalom • Üvegfödémelem és ily elemekből összeállított üvegfödém

Megjelent 1909. évi augusztus lió 367-én-MAGY. SZABADALMI Kin. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 46078 szám. XVII/e. OSZTÁLY. Üvegfödémelem és ily elemekből összeállított üvegfödém. KEPPLER FRIGYES LAJOS GYÁRIGAZGATÓ ÉS ÉPÍTŐMESTER BERLIN-WEISSENSEEBEN. A bejelentés napja 1908 november hó 2l-ike. Találmányom tárgya üvegből készült fö­démelem szabadontartó üvegfödémekhez, to­vábbá az ezekből előállított üvegfödém, mely az öntött vasból készült fölülvilágít( rostélyoknál és a-z üveglemezbetétes vas-, betonfödémeknél annyiban előnyösebb, hogy egyes kész, tetszőleges nagyságú elemek­ből állítható össze, mi a födém előállítását lényegesen megkönnyíti. Ehhez járul még az is, hogy üveglemezek helyett üvegpriz­mákat is lehet alkalmazni, mi vasbetonfö­déraeknél annyiban okoz nehézségeket, hogy a lefelé fordult prizmák a födém építésé­nél használt mintaállványban üregek ha­gyását követeli meg. Az egyes elemek fém­ből, legelőnyösebben öntött vasból készült keretek, melyek oldalfalaitól áttörésekkel vagy kivágásokkal ellátott karimák indul­nak ki. Ha az ily elemeket sorban egymás mellett és mögött helyezzük el, az egyes sorok között és pedig a födém mindkét mérete irányában a kiálló karimák hossza által megszabott szélességű közök kelet­keznek, melyek betonnal kitöltve a födém hosszanti és haránttartóit képezik. Ezekbe a tartókba végigfutó vas- vagy drótbeté­tek vannak ágyazva, melyek a kereteknek a közökbe nyúló karimáinak egy vonalba eső áttörésein vagy kivágásain mennek át. 1 Mindegyik ilyen gerendában fekvő drótbe­téten tehát a gerenda két oldalán fekvő keretek vannak fölfüggesztve úgy, hogy a kereteket egymást keresztező, végeiken % befogott drótokból álló háló rögzíti. A kö­• • \öknek betonnal való jkitöltésének az a Mlja, hogy a megterhelt födém nyomásfe-Biltségeit vegye föl. Keskeny fölülvilágí-Érnál az is lehetséges, hogy a drót- vagy ig&oetéteket, esetleg a betongerendákat is cíÜ^is az egyik irányban alkalmazzuk, a reteket pedig a másik irányban köz­bül sorakoztatjuk egymás mellé, -íjirtólemez elkészülte után a keretekbe lemezeket vagy prizmákat helyez­|g§'t rajzon az áb^^j. találmány tárgyát képező fö­démelem'^pnometrikus képe, a 2. ábra "metszet az 1. ábra A—B síkja szerint, a 3. ábra az összeállított födém egy részé­nek fölülnézete, a 4. ábra metszet a 3. ábra C—D vonala szerint. Mint az az 1. és 2. ábrán látható, az egyes födémelemek egy-egy (r) keretből állanak, melynek négy függélyes élétől egy-egy az egyik oldalfal megnyújtását képező (z) ka-

Next

/
Thumbnails
Contents