46044. lajstromszámú szabadalom • Áramszedő tűzhelylemez elektromos kemencék számára

Megjelent 1909. évi augusztus lio 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46044 szám. VII/i. OSZTÁLY­Áramvezető tűzhelylemez elektromos kemencék számára. KELLER CHARLES ALBERT MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1908 október hó 16-ika Jelen találmány tárgya áramvezető tűz­helylemez, mely különösen oly elektromos kemencékben nyerhet alkalmazást, melyekbe az áram rendszerint mozgathatóan elrende­zett több függőleges elektródán át vezette­tik. Ezek az elektródák a tűzhelylemez fö­lött vannak elrendezve úgy, hogy az áram az áramkör egyik pólusával összekötött áramvezető tűzhelylemezen át vezettetik vissza. Az áramvezető tűzhelylemezzel ellátott ismert kemenczéknél az áramnak a tűzhely­lemezen való átvezetése vagy szénből ké­szült vezető segélyével, vagy pedig azáltal eszközöltetik, hogy a tűzhelylemez vízhűtés­sel ellátott fémlemez által vagy pedig a tüzeléstől többé-kevésbbé távol eső fémtöm­bök által képeztetik, melyek a tüzelés he­vítő hatása alól mesterséges úton ki vannak vonva és melyek, ha szükséges, vízhűtéssel lehetnek ellátva. A jelen találmány tárgyát képező tűzhely­lemez előnye, hogy a szénből készült tűz­helylemezektől eltérően, a létesítendő ter­méknek szenet nem ad át. Ezenfelül az új tűzhelylemeznél nem szükséges, hogy a hűtő­közeg közvetlenül az áramvezetőre hasson, minek folytán az áramvezetőt közvetlenül a kemence fenekén alkalmazhatjuk. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező tűzhelylemez egy foganatosítási alak­jával ellátott kemencét az 1. ábrán hosszmetszetben és a 2. ábrán az 1. ábra a—b vonala szerint vett, metszetben tüntettük föl. k A függőlegesen elhelyezett (1) vasrudak elektromos tekintetben egy darabot képez­nek az alsó részükön elhelyezett (2) lemez­zel, mely a párhuzamos rudakon át a ke­mence fenekéről hozzávezetet áramot tovább vezeti. Az (1) rudakat a célszerűen magné­ziából vagy más tűzálló anyagból készült (3) burkolat veszi körül. Az így képezett tűzhelylemez a (4) fém­tokban van elrendezve, a toktól azonban az (5) tűzálló téglák által el van választva-A találmány tárgyát képező tűzhelylemez, mely félig fémből, félig pedig tűzálló anyag­ból áll, a kemencében lévő igen magas hő­mérsékletű anyagok behatásának tökélete­sen ellenáll. E mellett azonban a lemez a vasrudak alkalmazása folytán az áramot igen jól vezeti; ezenfölül a vasrudakat be­foglaló tömb magas hőmérsékletnél az ára­mot szintén vezeti. A leírt tűzhelylemez különösen fémek kezelésére, pl. azok ömlesztésére vagy acél gyártására alkalmas; ezen lemez további

Next

/
Thumbnails
Contents