46033. lajstromszámú szabadalom • Az áram túlságos megnövekedésénél működésbe jutó időkapcsoló váltakozó áram számára

Megjelent 1909. évi augusztus hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 46038. szám. vil/g. OSZTÁLY . Az áram túlságos megnövekedésénél működésre jutó időkapcsoló váltakozó áram számára. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 október hó 30-ika. Elsőbbsége 1908 március hó 12-ike. Jelen találmány tárgya nagyfeszültségű áram számára való időkapcsolókon eszkö­zölt újítás, mely kapcsolók kikapcsolási ideje a kikapcsoló csévéhez képest mellékkap­csolásban lévő biztosíték elrendezése foly­tán a kikapcsoló áram növekedése esetén csökken. Ily berendezéseknél ugyanis a magas üzemfeszültség folytán csak rendkívüli óva­tosság alkalmazása mellett lehetett az áram túlságos növekedése következtében kiolvadt biztosítékot kicserélni. A jelen újítás által az időkapcsolónak kikapcsolódás után való üzembehelyezése veszélytelenné válik az­által, hogy egy bizonyos hőmérsékletemel­kedés mellett hatályba lépő berendezés '(biztosíték, hősodronyrelais stb.) a magas fe­szültségű áramhoz való csévéhez nincs pár­huzamosan kapcsolva, hanem rövidre zár egy, a magas feszültségű csévéhez szekun­dér áramkörben fekvő csévét, melynek fe­szültsége veszélytelen. A mellékelt rajzon a jelen találmány tárgya van föltüntetve. Az (a) kikapcsoló elektromágnes két egy­más fölé tekercselt (b) és (c) csévéből áll; ezek közül a magas feszültségű áramhoz való (b) cséve egy áramtransformátor pri­mér csévéjét, a második (c) cséve pedig a transformátor szekundér csévéjét képezi. A (c) szekundér cséve a (d) biztosíték segé­lyével rövidre van zárva, minek folytán a mágnesvasban észlelhető mágneses erőáram­lás nem lép föl. Ha ellenben a szekundér cséve áramerőssége túlságosan nagy áram föllépése által fokozódik, akkor annak rö­vidre zárása a biztosíték kiolvadása folytán megszakíttatik, miáltal a mágnesvasban erő­teljes mágneses erőáramlás keletkezik, mely a kapcsolót kiiktatja. A biztosítéknak a sze­kundér áramkörbe való kapcsolása követ­keztében a biztosíték teljesen veszélytele­nül cserélhető ki. A biztosíték helyett a szekundér cséve rövidre zárására hősod­ronyrelaist vagy más alkalmas berendezést is lehet használni. SZABADALMI IGÉNY. Az áram túlságos megnövekedésénél mű­ködésre jutó időkapcsoló váltakozó áram számára, azáltal jellemezve, hogy a ki­kapcsoló mágnes primér- és szekundér­tekercseléssel van ellátva, melyek közül a primártekercselé8en üzemáram halad át, míg a szekundércsévét egy, a hőmér-

Next

/
Thumbnails
Contents