46009. lajstromszámú szabadalom • Megerősítés szemüvegalakú rúgólemezkék számára beszélőgépek hangdobozainak tűemelőin

Megjelent 1909- evl augusztus bó 7-én. MAGY. ^ KIR. . SZABADALMI jGu HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46009. szám IX/d. OSZTÁLY­Megerősítés szemüveg-alakú rugólemezkék számára beszélőgépek hangdobozainak tűemelőin. EUFON RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 április hó 3-ika. Jelen találmány tárgya megerősítés szem­üvegalakú rugólemezkék számára beszélő­gépek hangdobozainak tűemelőin és célja a rúgó és a tűeraelő között forrasztás teljes elkerülése mellett szilárd és tökéletesen me­rev összeköttetés létesítése. A találmány értelmében a tűemelő két részből áll, melyek azáltal vannak egye­sítve, hogy az egyik résznek csavarmenet­tel ellátott csapja a másik résznek anya­csavaros furatába csavartatik, mimellett a szemüvegalakú rúgó az emelő ezen két része közé szoríttatik. A csatolt rajzon 1. ábra az új tűemelőt nézetben, részben metszve tünteti föl, 2. ábra a tűemelő szétválasztott két ré­szének oldalnézete, 3. ábra pedig a szemüvegalakú rúgó fö­lülnézete. A tűemelő két (a) és (b) részre van osztva. Az (a) rész tengelyének irányában a (c) csapszerű toldattal bír, mely csavar­menettel van ellátva és a másik (b) rész­nek anyacsavarulatos, ugyancsak axiális (d) furatába illik. A 3. ábrában föltüntetett ismeretes szem­üvegalakú (f) rúgólemezke oly módon erő­síttetik meg, hogy a tűemelő (a) részének (c) csapját az (f) rúgólemezke középső (g) nyílásán keresztül dugjuk, s ezután a csa­pot a tűemelő (b) részének (d) furatába csa­varjuk. A tűemelő két részének erős meg­húzása által az (f) rúgólemezke középső részét a tűemelőrészek sima (i, j) vállfölü­leteik közé szorítják s ezáltal minden for­rasztás nélkül merev kapcsolatot létesíte­nek a tűemelő és a rúgólemezke között, melynek biztosságát az a körülmény fo­kozza, hogy a tűemelő hosszirányában el­rendezett (c) csap aránylag igen hosszúra szabható. A megerősítés ezen módja a ré­szek gyors és rendkívül pontos összeszere­lését teszi lehetővé anélkül, hogy a finnyás rúgólemezke megsérülésétől kellene tar­tani. A (c) csapot természetesen a (b) emelő­részen, a (d) furatot pedig az (a) emelőré­szen is lehetne elrendezni, ámbár többnyire a föltüatetett elrendezés fog előnyben ré­szesülni, mert az (a) résznek a reprodukáló tű befogadására kell berendezve lennie, rendszerint tehát kevésbbé lesz alkalmas arra, hogy kellő mély furattal lássuk el.

Next

/
Thumbnails
Contents