45982. lajstromszámú szabadalom • Kengyelzár kézitáskákhoz, utazóböröndökhöz és más effélékhez

Megjelent 1909. évi julius íió 31-én. MAGY. g|| KIR. • SZABADALMI Iglg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45982. szám. XX/d. OSZTÁLY. Kengyelzár kézitáskákhoz, utazóbőröndökhöz és máseffélékhez. ZELLER FRANZ GYÁROS WIENBEN. A bejelentés napja 1908 november hó 23-ika. Kézitáskák, utazóbőröndök és máseffélék j kengyelzárainál oda törekszenek, hogy nem­csak a kengyelrészek közepén, hanem azok­nak végein is zárakat alkalmazzanak, ame­lyek a nem szándékolt, illetve illetéktelen nyitást (pl. a kengyelrészek oldalainak szét­feszítése útján a zárnak a kengyel közepén való alkalmazása esetén) megakadályozzák. Az ilyen értelemben eddig szerkeszett ken­gyelzárak azon hátránnyal járnak, hogy vagy csak a közép zárakat reteszelhetjük el, ellenben a végeken alkalmazott zárak el nem reteszelhetők, vagy pedig abban az esetben, ha az összes zárak elreteszelhetők, a szerkezet igen bonyolódott és költséges, így pl. ismeretesek olyan zárak, amelyek­nél egy-egy középső és a kengyelek végein elrendezett reteszelő közeg egy-egy közös rúdra van erősítve és ezen két rúd egy­mástól függetlenül mozgatható a zár nyi­tása céljából vagy pedig az elreteszelés után mozgásuk meg van akadályozva. Az ezen berendezésnél szükséges két külön­böző irányú reteszelés meglehetősen bonyoló­dott záróberendezést is igényel. A találmány tárgya már most olyan ken­gyelzár, amelynél úgy a középső, mint a kengyelek végein elrendezett zárak kény­szerkap csolás révén mindig csak egyidejűleg ! működtethetők és az összes reteszelő közegek működtetésére csupán egy rendkívül egy­szerű módon elzárható közeg van elrendezve. A mellékelt rajzon az 1. ábra a találmány szerinti kengyelzár foganatosítási alakját nyitott táskánál, bő­röndnél vagy máseffélénél részben metszet­ben ábrázolja. A 2. ábra nagyobb léptékű metszet az 1. ábra A—B vonala szerint. Az (a) kengyelrészen a (b) rúd eltolhatóan van ágyazva, amely a kengyel hasítékain át a kengyel belsejében nyúló (c, d, e, f) csapokkal van ellátva. A (g) rúgó a csapo­kat, illetve a (b) rudat föltüntetett záróhely­zetben igyekszik tartani. Az (al) kengyel­részen (cl, dl, el, fl) horgok vannak el­rendezve, amelyek külső vége le van kere­kítve olyképen, hogy a kengyelrészek zá­rásánál a (c, d, e, f) csapok a (cl, dl, el, fl) horgokon csúszva a (g) rúgó hatása ellenében visszaszoríttatnak és ezután a hor­gokba becsappannak. A (b) rúdon a (h) zárszekrény van meg­erősítve, amely kulcs számára való (i) vezető­pecekkel van ellátva. A (b) rúdon továbbá a villaalakú (1) nyelv van megerősítve oly módon, hogy a (k) kulcs szakála forgás közben az (1) nyelv ágai közé nyúlik és ezt

Next

/
Thumbnails
Contents