45980. lajstromszámú szabadalom • Ajtózár hivatlan nyitás ellen biztosító ötlővel

Megjelent 1909. évi julius íió 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45980. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Ajtózár hívatlan nyitás ellen biztosító ötlővel. WILHELMNÉ, EMMENEGGER CAROLA MAGÁNZÓ ZÜRICH/TM OERLIKONBAN. A bejelentés napja 1908 november hó 16-ika. Ezen találmány tárgya hívatlan kinyitás ellen biztosító ajtózár, melynek ötlője két részből áll. Az ilyen fajtájú zárok ismert kiviteleinél a két ötlőrészt elektromágnes által mozgatott horog kapcsolja össze úgy, hogy az ötlő csakis akkor húzható vissza, ha és amíg a horgot az elektromágnes a kapcsoló helyzetében tartja. Ezen kiviteli alaknál az ötlőrészek egymáshoz képest el­toltan vannak elrendezve, valamint az elek­tromágnes is a zárnak hüvelyébe van el­helyezve. Jelen találmány célja az, hogy a keres­kedelemben előforduló záraknak hívatlanok által való kinyitását azáltal akadályozzuk meg, hogy a már meglévő Ötlőt megosztjuk, az ötlőrészeket pedig vezetéssel látjuk el oly módon, hogy az ötlőrészek külön-külön és együttesen is mozgathatók az ötlőnek eredeti pályáján. A találmány tárgyát to­vábbá az egyébként már ismert kapcsoló­szerkezethez való elzáró készülék jellemzi. Ezen elzáró készülék a kapcsolószerkezetet kikapcsolt helyzetében tartja és addig nem engedi szabadon, amíg tetszése szerinti helyről elektromágnes által, vagy pneuma­tikusan vagy pedig egy külön, e célra szol­gáló, az ajtó külső oldalán használható kulcs által az elzáró szerkezetet ki nem iktatjuk. Ha a kapcsoló szerkezetet kiik­tattuk, rúgók, vagy ehhez hasonlók záró helyzetébe állítjuk be, melyben az a két ötlőrészt összeköti. A zárómű a kapcsoló­szerkezetet önműködőlég emeli ki a záró helyzetéből és ezzel az ötlőrészek össze­köttetését önműködőlég fölbontja, mihelyest a visszahúzott ötlőnyelv a kilincs elbocsá­tása egy rúgó hatása alatt visszatér nor­mális helyzetébe. A találmány tárgya minden meglévő kö­zönséges ajtózárba beépíthető. A rajzon az 1. ábra egy példaképem kiviteli alak be­lülnézete, míg a 2. ábra az 1. ábrának A—B vonala men­tén képzelt metszete; a 3. ábra pedig egy második foganatosí-. tási alak belső metszete, végül a 4. ábra a 2. ábrának C—D vonala men­tén képzelt metszete. Az 1. és 2. ábrán látható kiviteli alaknál az ötlő (1) és (2) részekre van osztva. Az ötlő nyelvét viselő (1) részen fúrat van, melyben a (4) kilincs befolyása alatt álló (2) résznek egyik vége eltolhatóan van ágyazva. A zár (5) tokjának hátsó végében

Next

/
Thumbnails
Contents