45975. lajstromszámú szabadalom • Automata

Megjelent 1909. évi julius íió 31-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45975. szám. Víl/b. OSZTÁLY. Automata. BERNER SCHOCOLADE-FABRIK TOBLER & C° A.-G. CÉG BERNBEN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 15-ike. A jelen találmány tárgya bizonyos pénz­darab bedobása után cukorkát tartalmazó dobozkát szolgáltató automata. A mellékelt rajzon a jelen találmány tárgya példakép vett foganatosítási alakjá­ban van föltüntetve, még pedig az 1. ábrán a zárt készülék fölülnézete, a 2. ábrán a nyitott készülék fölülnézete, részben pedig metszete, a 3. ábrán a nyitott készüléknek hosszmet­szete, a 4. ábrán a zárt készülék oldalnézete, az 5. ábrán a 3. abrának A—B vonala sze­rint vett metszete, a 6. ábrán a 3. ábranak C—D vonala sze­rint vett metszete; mindkét metszet a zárt készüléket (a rajz szerint) jobb oldalról szemlélteti, a 7. ábrán a 3. ábrának E—P vonala sze­rint vett metszete, mely az ugyancsak zárt készüléket bal oldalról szemlélteti, a 8. ábrán a zárt készüléknek másik oldal­nézete, végül a 9. ábrán részlet. Az (1 és 2) félhengerek közül az alábbiak­ban külső félhengernek nevezett (1) fél­henger az ezentúl belső félhengernek ne­vezett (2) félhengernél annyival nagyobb átmérőjű, hogy azt körülzárhatja. A két félhengernek mindkét végéhez egy-egy kerékkorong van megerősítve, mely az egész kerületen a korong fölületéhez de­rékszög alatt elhelyezett karimával van el­látva, még pedig az (1) külső félhengerhez a (3 és 4) korongok, a (2) belső félhenger­hez pedig az (5 és 6) korongok vannak erősítve 3. ábra. A (3, 5 és 4, 6) korongpá­rok szélei egymás felé vannak fordítva; a négy korong azonos átmérővel bír. Mind­egyik korong a szomszédos korong felé for­dított koncentrikus mélyedéssel van ellátva. Ezen mélyedések mindegyikében központos nyílás van kiképezve. Mindegyik korong­párnak ezen nyílásain egy-egy (7) pecek járt át; ezen peckeknek (8) fejei az (5 és 6) korongoknak mélyedéseibe vannak sü­lyesztve, csavarmenetekkel ellátott másik végeikre pedig a (3 és 4) korongok mélyí­téseibe sülyesztett (9) csavaranya van föl­csavarolva. Az (1) külső félhenger tehát a (10) tartó segélyével falhoz vagy más al­kalmas fölülethez erősített (2) belső félhen­ger körül elforgatható, amikor is (7) pec­kek forgástengelyül szolgálnak. Ha a külső félhengert abból a helyzetéből, amelyben a belső félhengert teljesen körülveszi, 180°-kal elforgatjuk, akkor a két félhenger a ko­rongpárokkal együtt minden oldalról körül-

Next

/
Thumbnails
Contents