45971. lajstromszámú szabadalom • Vízöblítésű köpőcsésze

Megjelent 1909. évi juiixs )»o ÜJL-én. MAGY SZABADALMI Kin. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45971. szám. Vin/k OSZTÁLY. Vízöblítésű köpőcsésze. STRASSER JOSEF BÁDOGOS ÉS HACKENBERGER MARTIN RÉZMŰVES WIENBEN. A. bejelentés napja 1908 november hó 7-ike. Elsőbbsége 1907 aagusztns hó 28-ika. Jelen találmány tárgya vízöblítésű köpő­csésze, melynek lényege az öblítő víz meny­nyiségének szabályozhatóságában, az öb­lítő víz szivattyújának kiképzésében és vé­gül a köpettartány oldalfala .mentln a köpőtál alatt egy tengelyirányban lefelé haladó kiöntő csőnek oly célból való elren­dezésében áll, hogy a tartány kiüríthető legyen, anélkül, hogy tartalma láthatóvá válnék. A mellékelt rajzon a találmány tárgya példaképen van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán az egyik kivitel függélyes kö­zépmetszetben, a 2. ábrán fölülnézetben látható, míg a 3. ábra a másik kivitel középmetszetét, a 4. ábra a köpettartányt kiürítés alkalmá­val, az 5. ábra pedig a tartány metszetét mu­tatja a 4. ábra a—a vonala szerint. Az (1) edényben, mely pl. hengeralakú lehet, egy hengeres (2) fal van a fenékre erősítve és az edény feneke a (2) falon belül el van távolítva. A köpettartány ezen központi aknába van helyezve és egy (3) fazékból áll, melynek fölső szélére a (4) tál van erősítve, vagy levehetően fölil­lesztve. A tálat a fazék belseje felé egy súllyal megterhelt (5) csapóajtó zárja el is­mert módon. A fazék fölső széle közelében egy (6) nyílás van alkalmazva (1. ábra), mely a tartalom kiürítésére szolgál. A köpettartány félrebillentése alkalmá­val ia rendszerint undorító tartalom a (6) nyíláson kiömlik, azonban a (4) tál által a kezelő elől elfödetik. Ezen berendezésnek egy második kivite­lét a 3., 4. és 5. ábra mutatja. A fazék falának egyik oldalán itt egy tengelyirányú (7) csatorna van alkalmazva, melynek belső (8) határ fa la nem ér egészen végig fölfelé, külső határfala pedig, melyet magának a fazéknak fala alkot, nem ér egészen vé­gig lefelé. A kiürítendő köpettartány megbillentése alkalmával (4. ábra) a tartalom a (7) csa­torna fölső belső torkolatán keresztül a csatornába lép és az alsó külső torkolaton keresztül kifolyik. A kiömlő tartalmat a köpettartány (4) tála itt is elfödi. A tál kiöblítését az (1) edényben elren­dezett szivattyú végzi, mely jegy vezető csővel ellátott és vízzel töltött kamrából áll és ez utóbbi összenyomása által hozatik működésbe. A kamrát (1. ábra) két egyol­dalúlag zárt és egymásban eltolható (9,10)

Next

/
Thumbnails
Contents