45969. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aknák mélyítésére vagy építőgödrök, kikötők, alagútak, vízáteresztő nyílások és más effélék előállítására

Megjelent 19<)9. évi julius hó 31-éti. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45969. szám. Xll/a. OSZTÁLY. Eljárás aknák mélyítésére vagy építőgödrök, kikötők, alagutak, vízáteresztő nyílások és máseffélék előállítására. KOEPE FRIEDRICH IGAZGATÓ BOCHUMBAN. A bejelentés napja 1908 október hó 2-ika A jelen találmány aknáknak vízdús hegy­ségeken keresztül való mélyítésére vonat­kozik és tárgya erre szolgáló kombinált el­járás. Megfelelően alkalmazva ugyanezen eljárás átvihető építőgödröknek, kikötőknek, vízáteresztő nyílásoknak, alagutaknak stb. készítésére, ha ugyanis vízdus földrétegek áttöréséről van szó. Az említett cél elérésére a szakember több eljárást ismer, melyek mind ugyan­azon alapgondolaton nyugszanak, neveze­tesen, hogy az úszó hegységben egy olyan szilárd, száraz tömböt létesítsenek, melynek nagyobb a kerülete, mint a lemélyítendő aknáé. Ebben a tömbben az aknát száraz lábbal lemélyíthetjük. Ezen eljárások egyike «kövesedési eljárás® néven széltében ismeretes és abban áll, hogy a vizet vezető hasadékokat, repedé­seket vagy ereket teljesen kitöltik cementtel vagy más effélével. E célból megfelelő számú fúrólyukat fúrnak, melyekbe cementtejet vagy más effélét szorítanak erős nyomással. A cement valamennyi hasadékba és repedésbe behatol és ezekből a vizet kihajtja. Mihelyt azután a cement lekötött, betömi valamennyi repe­dést és hasadékot úgy, hogy víz nem folyhat utána. A gyakorlat azt mutatta, hogy ezen el­járásnak több olyan hátránya van, melyek­nek komoly következményei lehetnek. így előfordul, hogy nagyon vizdus hegyrétegek­nél a hasadékok és repedések nem záratnak el tökéletesen. Ennek következménye a víz átszivárgása, miáltal az akna.vízbefulásának veszélye keletkezik. Azonfölül megtörténbet, hogy a falak nem válnak elég erőssé és azoknak áttörése jön létre. Egyáltalában az eddig alkalmazott mélyí­tési eljárások a nagyon sok vizet hordó rétegeknél nem nyújtanak elegendő biztosí­tékot, különösen áll ez ott, ahol a víznek áramlásai lépnek föl vagy a víznek kémiai alkatrészei a cement lekötését megaka­dályozzák. Ezen hiányok elhárítása képezi a jelen találmány tárgyát. A találmány abban áll, hogy a kövesedési eljárást azáltal javítjuk és tökéletesítjük, hogy azzal egy másik ismert eljárást, kom­bináljuk. Az ezáltal elért előnyök, melyeket külön a két eljárás egyike sem nyújt, a következők: 1. A fúrólyukak száma tetemesen csök­kenthető, miáltal az eljárás költségei jelen­tékenyen kevesbednek. 2. A fúrólyukak az akna kerületétől

Next

/
Thumbnails
Contents