45918. lajstromszámú szabadalom • Kőolajlámpa

Megjelent 1909. évi julius íio 24-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI wBb HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45918. szám. I I/d. OSZTÁLY. Kőolajlámpa. LUGOSSY GÉZA TECHNIKUS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 október hó 1-je. Jelen találmány tárgya kőolajlámpa, mely- , nek jellemzője, hogy lángzójához a levegő I a lámpa fölső részéről vezettetik úgy, hogy a lángzóhoz állandóan előmelegített levegő áramlik. Ezen elrendezés előnye, hogy a lámpa fehér és nyugodt lánggal ég. A ta­lálmány tárgyát képező lámpa ezen tulaj­donságánál fogva vasúti célokra való kézi lámpás gyanánt (kocsi vizsgáló lakatosok számára) különösen célszerűen használ­ható. A mellékelt rajzon a találmány tárgya kézi lámpás alakjában hosszmetszetben van föltüntetve. A petroleumtartály gyanánt szolgáló (1) alapzat felé a (2) légkamra van szerelve, melyre a (3) henger közbeiktatásávál a (4) üvegburát tartó (5) alátéttárcsa van föl­húzva. Az (5) alátéttárcsa közepén a szo­kásos (6) bélsüveg, tányéralakú részében pedig a légátbocsátó nyílások vannak elren­dezve. Ezen légbebocsátó nyílások azonban csak másodrendű szerepet játszanak és eset­leg el is maradhatnak. A (4) üvegburát fölső részében a (8) henger veszi körül, mely fölső, kisebb keresztmetszetű (9) részével együtt a kürtöt alkotja. A kürtő fölső (9) ré­szét a (10) rúgó veszi körül, mely egyrészt ' I a két kürtőrész között képezett csatornához I másrészt a kürtőt hézag meghagyásával körülvevő (11) harang tetejéhez támasz­kodik. Ezáltal a (8) henger állandóan a (4) üvegburához szoríttatik, a bura kiemelése céljából azonban fölfelé tolható. A kürtő (9) hengere a (12) nyílásokkal, fölső része pedig a (13) pántok által tartott (14) födő­lappal van ellátva, miáltal a külső levegő a kürtő fölső széle és a (14) lap között át­áramolhat, minek folytán a lámpa vihar­ellentállóbbá válik. A lángzó alatt lévő (7) légtérből cső gya­nánt kiképezett (15) tartókarok ágaznak el, melyek fölül a (11) harangba vagy a ha­rang mellőzésével közvetlenül a (9) hen­gerbe torkolnak.. Ezen elrendezés következ­tében a külső nem közvetlenül jut a lángzó­hoz, hanem a nyilak által jelzett úton a (11) harangba és innen előmelegített álla­potban a (15) csöveken át a (2) légtérbe jut, ahonnan erős áramban a lánghoz fu­vatik. A (16) béltartó hüvelyt majdnem a petroleumtartály fenekéig érő (17) burok veszi körül; a tartály megtöltése az elzár­ható (18) csapnyíláson át történik. Minthogy a tartály légmentesen el van zárva, a petró­leum a bélt körülvevő burok terében csak

Next

/
Thumbnails
Contents