45912. lajstromszámú szabadalom • Csupán nagy kerekekkel bíró automobilhajtókon

Megjelent 1909. évi jxilius hó 24-én. " \ MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45912. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Csupán nagy kerekekkel biró automobilhajtó kocsi. FREIBAHN G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja. 1908 szeptember hó 28-ika. Jelen találmány tárgya a 34385. sz. szar badalomban védett, kétkerekű járművekből alkotott vonatnak különleges célokra való további kiképzése. A találmány lényege ab­ban áll, hogy két, nagy kerekekkel fölsze­relt, egytengelyű talyigát egy automobil­hajtókocsivá egyesítünk. Ezáltal a külön­ben szokásos kocsiváz két részre van föl­osztva, melyleik közül az egyik a mellső kerekekkel egyesítve, kormányozható elő­fogattengelyt képez, míg a második, hátsó részt egy egytengelyű, teherrakodó szek­rénnyel fölszerelt talyiga képezi. Tehát a kormánycsapokkal való kormányzás helyett kormánytengellyel való kormányzást hasz­nálunk. A teherrakodó szekrény súlyának tekintélyes része a hajtótengelyre vite­tik át. Az előfogattengely kormányzására cél­szeiűen a 36642. számú szabadalomban is^ mertetett berendezést használjuk, vagyis egy csavarhajtóművet, mely a hosszirányú kapcsolathoz képest való elforgatást lehe­tővé teszi. Ezen hajtómű a jelen esetben állandóan egyenlő módon működik és nem helyezhető működésen kívül. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példaképeni foganatosítási alakja van sematikusan föltüntetve, és pedig az 1. ábrában oldalnézetben, a 2. ábrában pedig alaprajzban. A jármű az (a) előfogatú hajtótengellyel és a (c) teherrakodószekrény (b) tengelyé­vel van fölszerelve. A rakodószekrény (d) kerete az (a) tengellyel összekötött s a motor fölvételére szolgáló (f) szekrény (e) forgócsapjához vezet. A két tengely ke­rekei lehetőleg nagyra vannak méretezve úgy, hogy lényeges vonóerőmegtakarítást élünk el, .dacára annak, hogy éles kanyaru­latokban is jól kormányozhatunk a kocsi­váznak két részre való osztása által. A kormányzásra célszerűen a kézikerék és ennek tengelye által forgatott, vízszin­tesen az (f) szekrénybe ágyazott (g) ten­gely szolgál, melynek (h) anyja a hossz^ kapcsolatot létesítő (d) lengőkeret meg­hosszabbításában fekszik. Magától értetö­dik, hogy a támadási pontot magába a (d) keretbe helyezhetjük, ha a kormánykerék tengelyét megfelelően hátrább helyezzük. Magától értetődik továbbá, hogy a hajíór­kocsit úgy magában, mint hozzákapcsolt vo­nattal együtt használhatjuk. SZABADALMI IGÉNY. 1. A 34385. sz. szabadalom szerinti auto­mobilhajtókocsi foganatosítási alakja, jel­lemezve azáltal, hogy a csupán nagy ke-

Next

/
Thumbnails
Contents