45895. lajstromszámú szabadalom • Eljárás likacsos anyag előállítására

» Megjelent 1909. évi július l»ó 24-én. MAGY. ft&fo KIR. MtgBttiij SZABADALMI 1B HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45895. szám. IV/h/i. OSZTÁLY. Eljárás likacsos anyag előállítására. SENN HERMÁN GYÁRIGAZGATÓ SZCZAKOWABAN ÉS KLÜGER DAWID KERESKEDŐ TRZEBINIABAN. A bejelentés napja 1908 november hó 20-ika. A találmány tárgya eljárás olyan lika­csos könnyű anyag előállítására, mely kü­lönösen melegszigetelőanyag, szűrőmassza és esetleg építőanyag gyanánt alkalmazható. A találmány azon a megfigyelésen alapszik, hogy tömör, csekély mennyiségű orgános anyagokat tartalmazó palák bizonyos hő­mérsékleten való égetésnél fölfúvódnak és cellaszerű külsőt vesznek föl. A likacsos termék előállítására kiindulási anyag gya­nánt szolgálnak a palák tömör fajtái, me­lyek nem túlságosan sok kb. 10%-ig menő bitumenes keverékanyagokat tartalmaznak. Ilyen palák különböző g^ologiai formációk­ban és különböző országokban, így pl. Angliában, Belgiumban stb. előfordulnak. Ausztriában többek között Troppau vidékén jönnek elő és a keselykőzónához tartoznak. Az ilyen pala kémiai elemzése a követ­kező eredményeket adta: Izzítási veszteség 6.30% Kovasav 55.95% Timföld és vasoxid .... 33.50% Mész ... 1.65% Magnezia 1.98% 99.38% : Ezen anyag igen tömör szerkezettel bír. | Az égetést gázzal, pl. generátorgázzal fűtött í kamarakemencében foganatosítjuk 1200° C. hőmérsékletnél. Ha a palának 10—20 mm. vastag darabjait vagy lapjait ezen hőmérsék­letnek kitesszük, akkor az igen tetemes tér­fogatnagyobbodás föltűnő jelenségét tapasz­taljuk, melynek folytán a vastagsági méret , 100—130 mm.-re növekedik. Emellett a kő elveszíti az előbbi tömör szerkezetét és cellaszerű, likacsos külsőt vesz föl, amely a terméket alkalmassá teszi, hogy azt dara­bok vagy lapok alakjában hőszigetelési cé­lokra és kisebb darabokban vagy szemcsék­ben szűrési célokra alkalmazzuk, j Az égetésnél arra kell ügyelnünk, hogy J anyagot olyan alacsony rétegekben vigyük I be az égető kemencébe, hogy az alant lévő darabok a fölöttük fekvő darabok nyomása alatt a fölfúvódásban akadályozva ne legye­nek vagy szét ne nyomassanak. Az égetési hőmérsékletet mindig akképen kell meg­szabni, hogy az anyag zsugorodása meg­akadályoztassák. Avégből, hogy megkapjuk azt az anya­got, mely hőszigetelőrétegek vagy hang­tompító közfalak gyanánt szolgáljon, lehet /

Next

/
Thumbnails
Contents