45881. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektromos izzótestek előállítására

Megjelent 1909. évi julius hó 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI IBEr HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45881. szám. Víl/h. OSZTÁLY. Eljárás elektromos izzótestek előállítására. DR PHIL. KUZEL HANS MAGÁNZÓ BÉCS/M BADENBEN. Fótszabadalom a 44133. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1906 március hó 22-ike. Elsőbbsége 19Ú4 december h6 31-ike. A jelen találmány tárgya a 44133. sz. törzsszabadalomban védett, elektromos lám­pák számára való izzótesteknek nehezen olvadó, kolloidos állapotban levő fémekből való előállítására szolgáló eljárásnak a kö­vetkező irányban való kiképzése: További kísérletekből ugyanis kitűnt, hogy a bor és szilícium metalloidok, valamint ezeknek nitrogénvegyületei éppen úgy al­kalmasak a törzsszabadalomban védett el­járás szerint izzótestek előállítására, minta törzsszabadalomban fölsorolt fémek. Hasonlóképpen, mint a törzsszabadalom­ban, lehet a bór- és sziliciummetalloidokat kolloidos állapotban mindegyiket külön ma­gában, vagy a kettőt egymással keverve, vagy pedig az egyiket vagy mind a kettőt a törzsszabadalom 1. igénypontjában meg­nevezett fémek egyikével vagy azok több­jével keverve és adott esetben, a törzssza­badalomhoz hasonlóan a poralakú metalloi­doknak vagy a törzsszabadalom 1. igény­pontja poralakú fémeinek hozzáadásával al­kalmazni, miáltal végső fázisban nagyobb ellentállású izzótestek keletkeznek. Hasonlóképpen lehet ezen metalloidok nitrogénvegyületeit, pl. bórnitrogént és szili­ciumnitrogént kolloidos vagy igen finoman elosztott állapotban, úgymint a törzsszaba­dalomban, a plasztikus masszákhoz keverni, miáltal végső fázis gyanánt szintén kémiai­lag és fizikailag teljesen homogén izzótestek keletkeznek. Emellett a törzsszabadalom szerinti eljá­rást változatlanul föntartjuk. Nevezetesen nem alkalmazunk semmiféle kötőszert. Ez­által elkerüljük a karbidek keletkezését, melyek adott esetben izzó hőnél az alkal­mazott nitrogénvegyületekkel nitrogén fej­lődése mellett reagálnak, miáltal az elektro­moslámpák izzótestének ellentállása állan­dóan csökken ós a kezdetben evakuált izzó­körtében lassanként nyomás keletkezik. Az olyan izzótestek előállításánál, melyek több kolloidból, vagy kolloidokból és porok­ból vannak készítve, célszerűen úgy járunk el, hogy a kolloidokat, pl. az oldott folyós kolloidostestet (sol) előbb elegyítjük, illetve a porokat az oldott sol-ékban egyenletesen szuszpendáljuk és azután a kolloidot párol­gás útján besürítjük és melegítéssel zsela­tiuáljuk, vagy elektrolitek segélyével együt­tesen lecsapjuk, miáltal az alkatrészek benső keverése biztosíttatik. Egy célszerű foganatosítási módja azon izzítási eljárásnak, mely szerint úgy a törzs-

Next

/
Thumbnails
Contents