45869. lajstromszámú szabadalom • Eljárás perszulfátok előállítására

Megjelent 1909. évi julius hó 34-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45869. szám Vll/i- OSZTÁLY Eljárás perszulfátok előállítására. VERE1NIGTE CHEMISCHE-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1909 január hó 8-ika. Elsőbbsége 1907 április hó 13-ika. A 155805., 170311. és 172508. számú német szabadalmi leírások a perszulfátok (kálium-, nátrium-, ammónium- stb. perszul­fátok) termelési hányada biszulfátoknak diafragma nélkül foganatosított elektrolízi­sénél tetemesen növekedik, ha az elektro­lithoz fluorvegyületeket, klórvegyületeket vagy nagyobb mennyiségű koncentrált kén­savat adunk. Kitűnt már most, hogy per­szulfátokat kitűnő termelési hányaddal ka­punk, ha az elektrolithoz olyan vegyülete­ket adunk, amelyek a ciáncsoporthoz tar­toznak. Erre a célra különösen alkalmasnak bizonyultak a komplex ciánsók. Az eljárás foganatosításánál a biszulfátok hidegen telített vizes oldatait nagy áram­sűrűség alkalmazásával elektrolizáljuk és lassan meglehetősen koncentrált ciánid ol­datot pl. káliumferrociánidoldatot csepegte­tünk hozzá. A csepegtetési olyképen sza­bályozzuk, hogy a ciánvegyületnek egyik kis része mindig megbontatlan állapotban legyen jelen az elektrolitben. Az elektro­lízis bizonyos időtartama múlva a képző­dött perszulfát szilárd alakban kiválik, mire azt alkalmas módon, pl. kisajtolás útján, az elektrolitból eltávolítjuk, anélkül, hogy az áramot megszakítanék. Példa: 400 cm3 hidegen telített nátriumbiszulfát oldathoz 5 cm8 káliumferriciánidoldatot adunk és cm2 -enként 0'167 Ara. anodás áramsürűséggel elektrolizálunk. Egy óra múlva az anodás áramkihasználás 94%-ot tett, lassankint sülyedt, végül 53%-ra, ká­liumferriciánid újabb hozzáadása után azon­nal ismét 79%-ra és még magasabbra emel­kedett. 36 Am. órányi áram keresztül veze­tése után 136 g. nátriumperszulfátot kap­tunk, részint szilárd állapotban, részint oldatban, ami az elméleti áramkihasználás­nak 84°/0 -át teszi. Egészen hasonló módon, ugyanazon meny­nyiségarányok és áramviszonyok betartása mellett az eljárást más ciánvegyületekkel, pl. káliumferrociániddal, ciánnátriumma], ciánkáliummal stb. is foganatosíthatjuk. Javasolták már a perszulfátok képződé­sének elősegítését anorgános vegyületek, pl. 8zulfitok, nitritek, sósav és konyhasó

Next

/
Thumbnails
Contents