45859. lajstromszámú szabadalom • Eljárás papír és hasonló anyagok felületének díszítéséra

Megjelent 1909. évi ,julius lió 19-én. MAGY. ggga KIR. SZABADALMI jBu HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45859. szám XIII/d. OSZTÁLY. Eljárás papír és hasonló anyagok fölületének díszítésére. MITCHELL HARRY CECIL MÉRNÖK LONDONBAN. A bejelentés napja 1908 október hó 12-ike. Jelen találmány tárgya papírnak és ha­sonló anyagoknak díszítésére szolgáló eljá­rás, melynek segélyével a papir vagy ha­sonló fölületén bármily színű díszítő ha­tásokat, pl. szemcsézést, erezést, csíkozást stb. lehet előidézni, miáltal a papir mutató­sabb és értékesebb lesz. A találmány értelmében a kezelendő pa­pir vagy hasonló két henger között vezet­tetik keresztül, melynek egyikére kefe, ván­kos, vagy más tetszésszerinti eszköz segélyé­vel festéket viszünk föl, gondoskodunk azonban arról, hogy a festék ne tapadjon a hengerhez, hanem azon szétfusson. Ebből a célból a festékezendő hengert, vagy annak egy részét egy megfelelő folya­dékkal, pl. vízzel telt kádban járatjuk, úgy, hogy a henger fölülete állandóan nedves legyen, minek következtében a hengerre fölvitt festék nem tapad a fölülethez, ha­nem összetételéhez képest többé-kevésbbé szétfolyik; a két henger forgása folytán az így alkalmazott festék a papirra rányomó­dik s a festék minősége, mennyisége és a henger sebessége szerint erezést vagy szem­esézést eredményez; azt a festéket, ame­lyet a papir a hengerről nem vett volna föl, tetszésszerinti módon, pl. törlőhenger segélyével távolíthatjuk el a hengerről, de rajta is hagyhatjuk a hengeren, mely eset­ben az előbbihez hasonló, de gyöngébb rajz fog a henger második körülforgásakor a papirra nyomatni. A festéknek a hengeren való elosztását szabályozva, tetszésszerinti hatásokat érhe­tünk el. A henger festékezése pl. időkö­zönként megszakítható, vagy a festék meny­nyisége változtatható, különböző színű fes­tékek alkalmazhatók egyidejűleg egymás mellett vagy egymással keverten és így tovább. A festéknek a hengeren való elosztását továbbá simító pengék, elosztó kefék vagy fésűk segélyével is változtathatjuk. Az ilyen módon színes nyomattal ellátott papirost vagy hasonlót szárítjuk, esetleg fénymázbevonattal látjuk el s tetszéssze­rinti ismert módon dolgozhatjuk fel tovább. Ha a festéket a henger hosszán egyen­lőtlenül, pl. csak egyes helyeken visszük föl, akkor a papir fölületén a festéktáplá­lás mérvének megfelelően többé-kevésbbé széles, folytonos vagy megszakított csíko­kat létesítünk. A leírt módon díszített papiros vagy ha­sonló természetesen újból is kezelhető ugyanilyen, vagy esetleg más díszítő mód­szer szerint.

Next

/
Thumbnails
Contents